Het in verantwoordelijkheid ontvangen en gebruiken van de Geestelijke Gaven

Het in verantwoordelijkheid ontvangen en gebruiken van de Geestelijke Gaven Een van de belangrijkste dingen, die we bij de geestelijke gaven in het oog moeten houden, is onze verantwoordelijkheid bij het ontvangen en gebruiken van de geestelijke gaven. Als wij niet verantwoordelijk zouden zijn, zou Paulus ons niet kunnen opdragen naar geestelijke gaven te streven (1 Cor.l2…

De gave van het verrichten van wonderwerken

DE GAVE VAN HET VERRICHTEN VAN WONDERWERKEN Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra De bijbel staat vol van de grote wonderdaden van de Almachtige God; deze studie is echter niet gericht op de machtige daden van de Schepper van hemel en aarde, maar op wat mensen, knechten van God, gedaan hebben, door de gave van het…

De gave van Gezondmaking

DE GAVE VAN GEZONDMAKING Door Elisabeth Hoekendijk La Riviére De gave van gezondmaking is de bekwaamheid, om de genezende kracht van Jezus mede te delen aan anderen. Het is niet een soort magische aanraking. Genezing mededelen gebeurt niet automatisch. Het is alles in geloof. Zowel genezing mededelen als genezing ontvangen, is door geloof. Het toedienen…

De gave van Geloof

DE GAVE VAN GELOOF Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Wanneer wij spreken over de gave van geloof dan wordt niet bedoeld het geloof tot redding, waardoor wij gerechtvaardigd worden, zoals onder meer staat in Rom. 5 : 1 en Gal. 3 : 8. Maar het is één van de negen gaven van de Geest waardoor…

De Gave van het Onderscheiden van geesten

DE GAVE VAN HET ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra De gave van het onderscheiden van geesten is niet een gave om mensen te onderscheiden of te beoordelen. Het gaat om het onderscheiden van geesten. Door deze gave maakt God ons bekwaam om van geesten de aanwezigheid te ontdekken en te weten welke…

De gave van het Woord van Wijsheid

DE GAVE VAN HET WOORD VAN WIJSHEID Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Evenals de gave van tongen onvolledig is in haar werking tot stichting en opbouw van gemeente zonder de gave van vertolking van tongen, zo is ook de gave van het woord van kennis onvolledig zonder de gave van het woord van wijsheid. Wat…

DE GAVE VAN HET WOORD VAN KENNIS

DE GAVE VAN HET WOORD VAN KENNIS Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra De gave van het woord van kennis is een bekwaamheid die de Heilige Geest ons geeft, waardoor wij in staat zijn om een openbaring van God te ontvangen van iets dat aan ons natuurlijk verstand niet bekend is. Deze bekwaamheid is niet een…

De gave van Profetie

DE GAVE VAN PROFETIE Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Dikwijls meent men dat de gave van profetie de bekwaamheid is om te prediken. In wezen is het iets heel anders. Een prediking wordt tevoren overdacht, naar aanleiding van Gods woord. Profeteren is de woorden uitspreken die de Heilige Geest op dat ogenblik inspireert, terwijl men van…

De gave van Vertolking van Tongen

DE GAVE VAN VERTOLKING VAN TONGEN Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Evenals de gave van tongen, is ook de gave van vertolking van tongen, bovennatuurlijk in zijn werking. “Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” (1 Cor. 12: 11). Het is niet zo, dat men door…

Het spreken in tongen als teken

 Het spreken in Tongen door Elisabeth Hoekendijk La Rivièra Hiermee stichten we onszelf, en blijven we in de liefde Gods. Het is een ideale middel voor voorbede en om overwinning te behalen in geestelijke strijd. Wie zegt dan, dat we dit niet nodig hebben? De NBG vertaalt het met Tongentaal. De NBV vertaalt het met Klanktaal…