Over

Zalving

zalving van davidEn het juk zal vernietigd worden vanwege de zalving
Jesaja 10:27   (vrije vertaling vanuit King James bijbel)

Geschreven door Jan Mulder
Bronnen:
– Het geluid van Zijn stem, Kim Clement
– Stromen van Kracht – De Heilige Zalfolie
– Edward Dennett – The anointing oil

Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Vanaf die dag kwam de Geest des HEREN op David met kracht. 1 Samuel 16:13
(vrije vertaling vanuit King James bijbel)

In de Bijbel werd het zalven met olie toegepast als een teken van “apart gezet” te zijn voor God. Ook wordt het in verband gebracht met het bezegeld zijn met de Heilige Geest. In de Bijbelse dagen werden koningen gezalfd tot het koningschap. Deze zalving was dan niet de inwijding tot het koningschap, maar veeleer een roeping tot deze zaak. Zie o.a. 1 Samuël 16:12-13.

In het oude testament werden ook de priesters gezalfd bij de inwijding van hun ambt. Eerst werden zij dan gereinigd door het aanbrengen van het bloed van het offerdier, en op het bloed werd de zalving aangebracht. Vandaar de uistspaak “de zalving komt op het bloed” – Eerst verzoening en dan zalving. Zie Leviticus 8:23-30.

Zalven met olie was een onderdeel van de genezingsbediening van de discipelen. Markus 6:13 zegt dat de discipelen vele zieken zalfden met olie en hen genazen.

Het juk is alles dat voorkomt dat u een leven lijdt dat beantwoordt aan Gods doel, een gezegend en gelukkig leven (psalm 34:9). Alles dat een barrière opwerpt tussen u en God en degene om u heen. Alles dat uw lichaam beïnvloed ( ziekten, kwalen e.d.) of uw ziel en geest beïnvloed (denken, wil, emoties).
Het juk is zonde, verleidingen, leugens die u geaccepteerd heeft, moeite hebben om u zelf te vergeven of het niet kunnen ontvangen van de liefde van de Vader.

De bereiding van de Zalfolie

De Here sprak tot Mozes: Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, en half zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en tweehonderd en vijftig sikkels welriekende kalmoes, en vijfhonderd sikkels kassie,
naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. (Exodus 30:22-26)
“En tot de Israëlieten zult gij spreken: Dit is voor Mij een heilige zalfolie van geslacht tot geslacht. Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden, en volgens deze bereidingswijze moogt gij niets soortgelijks maken: zij is iets heiligs, heilig zal zij u zijn. De man die iets soortgelijks zal bereiden en iets daarvan op een onbevoegde laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.” ( Exodus 30 :31-33)

Karakter kenmerken

We zullen meer van de zalving begrijpen als we naar Gods specifieke instructies van Mozes kijken, voor de voorbereiding van de zalfolie.  Het symboliseert de standaard van de Heilige Geest waarmee wij de zalving nu kunnen meten, zoals David die niet meer dezelfde was sinds zijn zalving door Samuël.
Vier oorspronkelijke ‘fijne’ specerijen werden samengevoegd om zodoende de zalfolie te bereiden. Deze specerijen wijzen naar karakter-kenmerken die aanwezig moeten zijn, voordat mensen in de Zalving van hun leven kunnen gaan tonen wat God door hen heen wil zeggen.
Lees de onderstaande betekenissen van deze specerijen zeer nauwkeurig;

500 sikkels Mirre (Commiphora Myrrha)

MirreMirre staat voor:
lijden in liefde en gehoorzaamheid tot in de dood, opofferen
.

De stam van het Hebreeuwse woord heeft als betekenis “bitter” . Deze specerijen representeert het bittere lijden van Jezus als mens hier op aarde, waarbij Hij in de leerschool van het lijden leerde om gehoorzaam te zijn tot in de dood, door Zich te ontledigen van Zijn eigen wil (Hebr. 5:8; Fillip. 2:7-8) De discipel volgt Jezus daarin na door zijn eigen wil te verloochenen en Hem te gehoorzamen (Math 16:24-25).

Het eerst ingredient dat Mozes moest zoeken was vijfhonders sikkels (ongeveer 11 pond) vloeiende mirre. Mirre is een specerij die geurig ruikt, maar bitter is van smaak. Mirre doet denken aan  ‘liefde en lijden’.
Zij die onder de zalving van de Heer leven, weten wat het betekend om te lijden ‘om der gerechtigheid wil’. Ze worden vaak verkeerd begrepen, er wordt over hen gelogen en vaak worden zij bespot. Toch verwacht de Heer dat zij in liefde lijden. Deze liefde te proeven – te lijden – is bitter, maar als u er eenmaal doorheen bent, dan geeft God u een geur die niet te evenaren is. Lijden heeft niets met ziekte te maken, want dat heeft Jezus gedragen.

Teksten
Rom 6:4-14 – Met Hem begraven door de doop in de dood (watergraf) en dood voor de wet der zonde en dus vrij van zonde en dus geen zondaar meer, de zondige natuur is verwolgen door de doop in de dood (watergraf).
Kolossenzen 2:12 – met Hem begraven in de doop (volwassen doop)
Kolossenzen 3:1 – Met Christus opgewekt. 2 Tim 2:11 – Met Hem gestorven en Leven
Rom. 8:13-14 – De werkingen des lichaams doden.
Rom. 8:17 … Als wij delen in Zijn lijden dan delen wij ook in Zijn verheerlijking.
Galaten 2:20 – Met Christus gekuisigd, niet meer mijn ik,…
ROMEINEN 8- Geheel over Vlees en Geest, Hem toebehoren, de Geest is leven vanwege de gerechtigheid.
Lijden en verheerlijking. Let op het gaat hier om het lijden om Christus wil, niet een een of andere ziekten.
GALATEN 5:13-26 – Vlees en Geest, waardoor laten we ons lijden – het verschil is dood en leven.
Fillipenzen 2:8 – Gehoorzaam tot de dood des kruizes
Fillipenzen 3:10 – Aan zijn dood gelijkvormig worden tot opstanding uit de doden.
Rom 12:1 – Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Als wij niet willen sterven aan onszelf door de gemeenschap van het lijden in Christus, dan zullen we aan de opstanding van Christus geen deel hebben.

250 sikkels Kaneel

kaneelKaneel staat voor: 
Vurig van hart, heilige jaloersheid voor de eer van God, echtheid.

De Hebreeuwse stam is het woord “Kinnah” wat de betekenis heeft “gloeien of branden”.
Door de vurige smaak van deze specerij herinnerd het aan de heilige jaloezie voor de eer en glorie van God. Vurig van hart wil zeggen dat we de zonde met het diepst van onze wezen haten.
Mensen die onde de zalving van God zijn, zullen gloeien en vurig zijn door een vuur dat van binnenuit komt. U zult dit vuur herkennen wanneer u in hun aanwezigheid bent – of je verdraagt ze of je loopt van ze weg vanwege de (liefdevolle) confrontatie. Kaneel is een van de ingredienten van de heilig zalfolie, die gebruikt werd om mensen en dingen apart te zetten (te heiligen). Deze mensen zijn BEPROEFD.
Vervolgens moest hij tweehondervijftig sikkels (ongeveer vijf en een halve pond) zoetgeurende kaneel toevoegen. 

Teksten:
1 Petrus 1:6 – de echtheid van ons geloof wordt beproefd door het vuur van loutering, verheugd u hierin.
Jakobus 1:3 – Beproefdheid van ons geloof brengt volharding en onberispelijkheid.
Laat dit vuur ons louteren en volmaken.

250 sikkels Kalmoes (Acourus Calamus)

kalmoes

Kalmoes
staat voor:
oprechtheid, recht staan, heilg en rechtvaardig, standvastigheid.

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt heeft de betekenins “een staak of een riet”  In de schrift wordt het vertaald met “rechtstaan‘ of “oprecht”.
Mozes zei: “Doet wat recht is in zijn ogen” (Ex. 15:26)

God droeg Mozes op om tweehonderdvijftig sikkels welriekende kalmoes aan het mengsel toe te voegen. kalmoes is een suikerriet. De suikerrietplant produceert stengels die tot vier en een halve meter hoog worden, rechtop staan en het beste in modderige, natte aarde gedijen. Wat de zalving betreft verwijst suikerriet, of kalmoes, naar rechtstaan in het midden van zonde en verdorvenheid’.  Voordat de suiker uit het suikerriet gehaald kan worden, moet het geplet worden. Hieruit komt dan een geur vrij.Dit doet ons denken dat er niets negatiefs aan Jezus was, toch bonden ze Hem vast en geselde Hem.
Dit was het geuroffer van Zijn liefde aan ons.
Kolossenzen 1:21 – als we onbesmet en onberispelijk leven door STANDVASTIGHEID.
1 Korinthiers 15:58 – wees STANDVASTIG, onwankelbaar, overvloedig in het werk des Heren.
Efeze 6:11 – Doet de wapenrusting Gods aan om STAND TE KUNNEN HOUDEN.

500 sikkels Kassie (Cinnamonmum Cassia)

kassieKassie staat voor:
eer geven aan, buigen, onderwerpen, nederigheid

De naam van deze specerij komt van een Heebreeuwse stam die als betekenis heeft “neerbuigen” en “eer geven”  Net als Jezus moeten we alleen voor God in aanbidding neerbuigen (Matth. 16:24-25)
De laatste specerijen die toegevoegd moest worden was vijfhonderd sikkels kassie. De Strong’s concordance vermeldt dat het hebreeuws kernwoord voor kassie qadad is , wat ‘zich vernederen’ betekent. Vernederen spreekt van aanbidding, offeren en toewijding.
Kassie herinnert er dus aan dat Gods zalving niet op hen komt die weigeren in aanbidding hun knieen te buigen of op hen die leven niet volledig aan de Heer overgeven.

Teksten
Fillipenzen 2:5-8 – Jezus is ons voorbeeld die Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood.
Hebr 13:17 – ONDERWERP u aan de voorgangers – 1 Petr 5:5 – aan de oudsten
Rom. 12:1 – Stel je lichaam tot een Gode welgevallig OFFER
2 Kor. 8:7 – overvloedig in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen TOEWIJDING en in liefde,..Jacobus 4:7 – Onderwerp u aan God.

Een Hin Olijfolie

olieHet essentiele element:  DE OLIJFOLIE
– Symbool van de Heilige Geest

Nadat Mozes deze vier ingredienten bij elkaar had gedaan, gaf God hem de instructie om olijfolie toe te voegen – het element dat alles zou vermengen.

We moeten toestaan dat de olie van de Heilige Geest deze belangrijke kenmerken in ons leven samenvoegt. Zoals Petrus zei over Christus:
Handelingen 10:38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
Zalfolie, met name de olie is ook een symbool van de Heilige Geest, die mensen bekwaam maakt voor een bepaalde opdracht..

Voorwaarden

Als we kijken naar de waarschuwingen betreffende het gebruik van de zalfolie mogen we de olie;
– niet op een lichaam van een mens uitgieten – Ex 30:32
– niets soortgelijks maken – Ex 30:32
– niet op een onbevoegde laten komen – Ex 30:33
– Betreffende Het Heilige Reukwerk; …zult gij niets voor uwzelf maken -Exodus 30:37

Laten we eens kijken naar de werkelijke betekenis van het gebruik van de zalfolie, naar de geestelijke betekenis ervan;

Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden. Exodus 30:32

Alleen diegene die behoorden tot de priestelijke familie werden gezalfd.
Als christen zijn wij een koninklijke priesterschap:

1 Petrus 2:9 – Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Op het Pinksterfeest werd de heilige Geest uitgestort, de Heer der gemeente stort Zijn zalfolie op allen uit. Zoals in het oude Verbond de zalfolie op de hoofden van koningen en priesters werd uitgegoten, zo wordt in het nieuwe Verbond door de zalfolie des heiligen Geestes, Gods volk tot een koninklijk priesterdom gezalfd. Nu niet meer een hoogst enkele, bijzonder uitverkoren mens, maar nu velen, velen, allen. Op Pinksterdag vloeide de olie van Jezus uit naar de gemeente, van het Hoofd der kerk vloeide het over Zijn Lichaam. ,,Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op den baard, den baard van Aäron, die nedergolft op den zoom van zijn klederen. Het is als dauw van den Hermon (de heilige berg Gods), die nederdaalt op de bergen van Sion” (Ps. 133 :1, 2, 3.) Vanaf het hoofd: Jezus, vloeit de olie neer op Zijn volk, van Hem neer op ons allen. ,,Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie”, zingt David in Ps. 23 :5.

Dit betekent dat alleen het volk van God (uit de Joden en heidenen), zij die in Christus Jezus zijn, oftewel de Geest van God hebben.
Rom. 8:9 – Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

De vraag voor u is dan; bent u gedoopt in Geest en vuur!
Matt. 3:11 – Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 

Galaten 4:6 – En dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten.

2 Cor 1:22 – Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalft, is God.

Dit is iets wat mensen in het vlees (het zondige natuurlijk-denken, niet op God gericht) niet hebben.
De genade van de Geest kan nooit verbonden worden met het leven in het vlees, de Heilige Geest kan geen karakter worden.
Geen van de vruchten van de Geest is ooit voortgebracht op onvruchtbare grond. We moeten wederom geboren zijn.

Alleen als er een verbinding is met de nieuwe mens, dus als iemand een nieuwe schepping is geworden, kan hij iets weten over de vruchten van de Geest.

De man die iets soortgelijks zal bereiden en iets daarvan op een onbevoegde laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden – Exodus 30:33
In Ex. 30 :33 lezen wij dat het verboden is deze heilige zalfolie ,,op een onbevoegde” te laten komen. In de oude vertaling staat: ,,op iets vreemds.” Degenen op wie Pinksterdag de heilige Geest werd uitgestort, waren geen vreemdelingen voor Jezus. Hij werd hier op de meest innige wijze één met hen. Hij kende hen allen en werd van hen gekend. Hij had hen de woorden Gods gegeven. Zij waren gereinigd door Hem tot Zijn eigendomsvolk. Vroeger waren zij dat niet, maar thans waren zij Zijn vrienden. ,,Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt” (Joh. 15 :15). Het is een gave voor Zijn vrienden, Zijn volk, Zijn gemeente, die deel heeft gehad aan Zijn lijden en opstanding, die Hem volgt op Zijn weg, die uitgaat om het evangelie uit te dragen aan alle creaturen. Zij zijn geen nonbevoegden”, want zij behoren bij Hem en zijn van Hem.

En wat het reukwerk bertreft, dat gij bereiden zult, volgens deze bereidingswijze zult gij niets voor u zelf maken. Exodus – 30:37

In Ex. 30 :37 spreekt God met Mozes over het heilige reukwerk, dat hij als een zalfbereider voor Hem bereiden moet, doch “gij zult niets voor u zelf maken.” ,,Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen” (1 Cor. 12 :7). En ook bij de uitingsgaven lezen wij steeds weer dat het ,,tot stichting van de gemeente” is (1 Cor. 14 :4, 5). Men bereidt geen heilige zalfolie voor zichzelf, voor eigen zegen, maar voor het lichaam van Christus, de gemeente. De vervulling met de heilige Geest en de (negen) gaven des Geestes ontvangt men niet voor eigen gebruik, maar tot welzijn, ten nutte van de gemeente, opdat zij opgebouwd en krachtig wordt en het koninkrijk Gods daardoor wordt uitgebreid.

Waarom zijn de ingredienten van de zalfolie zo belangrijk?

Omdat de specerijen pas geurig wordt gemaakt door de OLIE,  net zoals de Heilige Geest in ons leven door deze kenmerken wordt versterkt. U heeft misschien alle noodzakelijk specerijen (kenmerken) maar zonder de Heilige geest die ze vermengt – en u leiding en richting geeft – zult u nooit de speciale geur ten leven hebben. Veel mensen zullen nooit de kracht van de Heer die mensen verandert of Zijn zalving ervaren, omdat ze een element missen dat de Heer vereist. Ze kennen de liefde, maar kennen geen lijden om Christus wil. Of ze aanbidden, maar weigeren te offeren.

“Maar God zij gedankt, die ons te alle tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan.” 1Cor. 2:14-15

De Gezalfde

Het woord Messias (In het Grieks “Christus”) betekend ‘de Gezalfde’ en wordt vaak in één adem genoemd met Jezus Christus. Dit betekent dus gewoon: Jezus de Gezalfde. Dat ‘ Gezalfde ‘ komt uit de oud – Israelitische gewoonte dat priesters en koningen werden gezalfd wanneer zij in hun ambt werden aangesteld. Bij dat zalven moet je je voorstellen dat er olie over hun hoofd werd gegoten. Het was een symbool van de autoriteit die hen door God werd verleend.
Jezus Christus betekent dus ook: Jezus de Koning. Hij is dan ook de Koning van het komende Koninkrijk van God.
Wie in Hem (Jezus) gaat geloven aanvaardt Hem (Jezus) dus als Koning, als Heer over zijn of haar leven.
In het Oude Testament komt dit woord 39 keer voor. Het woord duidt op een functie, een bepaalde plaats in het plan van God. Het is een karakterisering van een bepaalde positie en taak. Het is een aanspreektitel en geen eigennaamMensen met een bijzondere taak worden gezalfd, d.w.z. door de Here aangewezen en toegerust voor hun taak.  De “Gezalfde van de Here”, dus door God Zelf aangesteld.

Elke koning heet gewoon “de gezalfde van de Here” (zie bv. 1 Sam. 24:6,7). Het wordt daar ten aanzien van steeds andere en soms zelfs voor meerdere personen tegelijk gebruikt. Ook priesters werden gezalfde.
En een enkel keertje profeten.
In Leviticus 4:3 is sprake van een gezalfde priester, in Psalm 2:2 over de Here en zijn gezalfde. In Psalm 105:15 staat: Raakt mijn gezalfden niet aan; letterlijk dus: raakt mijn ‘messiassen’ niet aan. Op twee plaatsen blijft het woord onvertaald: er is dan op profetische wijze sprake van de Messias (Dan.9:25,26 SV).

Het NBG geeft ook op deze schriftplaatsen ‘gezalfde’.
Vanuit de woordbetekenis en ook het woordgebruik blijkt dat ‘messias’ geen eigennaam kan zijn van één bepaald persoon.

De olie vloeit ….

In Kon. 4 :1-7 verhaalt de geschiedenis van een profeten weduwe, die tot Elisa kwam om hulp. De schuldeiser was gekomen om haar beide kinderen als slaven weg te halen, omdat zij haar schuld niet kon betalen. Zij was in grote nood. ,,En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis, behalve een kruikje olie. Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn.”

Dan moest zij de deur sluiten achter zich en haar zonen en deze olie uitgieten in al die vaten en wat vol was, werd weggezet. De vrouw gehoorzaamde en goot de olie in de vaten die de zonen voor haar neerzetten en telkens werd een vol vat weggezet en een nieuw vat aangedragen. Zolang er vaten waren stroomde de olie, maar toen zij alle gevuld waren, hield de stroom op. Er zou meer olie gevloeid hebben indien er meer vaten beschikbaar waren, maar de olie hield op te vloeien toen er geen ledige vaten meer waren.,,En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees” (Hand. 1 :17).

De weduwe verkocht deze olie, betaalde de schuld en leefde met haar zonen van het overige. Satan, de schuldeiser, dreigt met onze schuld en wil ons tot slaven maken. Maar de Man Gods, Jezus, kwam en gaf de olie van de heilige Geest die ons in de vrijheid brengt, want de Geest maakt vrij! Er was genoeg voor alle vaten, die daar waren. In de opperzaal waren 120 ledige vaten, zij werden alle gevuld met vreugdeolie. Maar de olie stroomde verder …. en vulde de andere vaten, duizenden, duizenden vaten werden vervuld en nog steeds stroomt de olie voort, zolang er mensen zijn die zich willen laten vullen. Er is geen tijd dat er wel ledige vaten zijn en geen olie, neen, er is overvloed van olie en het wacht op ledige vaten. Bent u zo’n leeg vat, de olie is daar, laat het u vullen, vervullen. ,,Wordt vervuld met de heilige Geest.” De olie in het huisje van de weduwe was vreugdeolie, het maakte een eind aan de nood en bracht vrijheid en welstand voor allen, het zegende op heerlijke wijze.

2 Cor 1:22 – Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalft, is God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s