Een andere Priester staat op

“En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere Priester opstaat,.. Hebreeën 7:15

 “Er zijn twee wegen om jezelf voor de gek te houden. Een is te geloven wat niet waar is; De andere is te weigeren te geloven wat waar is.

Door Jan Mulder

DRIE ENIGE GOD of ÉÉN GOD

VOOR ONS NOCHTANS IS ER MAAR ÉÉN GOD, DE VADER, UIT WIE ALLE DINGEN ZIJN EN TOT WIE WIJ ZIJN, EN ÉÉN HERE, JEZUS CHRISTUS, DOOR WIE ALLE DINGEN ZIJN EN WIJ DOOR HEM. MAAR NIET ALLEN IS DIE KENNIS. 1 Cor. 8:6-7

Bij deze kennisgeving ben ik dit in de Bijbel gaan onderzoeken. De waarheid is dat Jezus zou opstaan in een ANDERE staat van het eeuwige Priesterschap van Melchizedek. Dat wil zeggen, Voorbidder, Bemiddelaar, Helper, Herder en Advocaat genaamd de Parakletos (Trooster). Deze zou terugkeren als de Geest der Waarheid als Priester van een nieuw en beter verbond. Daarom lag Jezus (Die wij kennen als JHWH – de Ik Ben en de Elohim – (Vader/Zoon) in het oude Testament (Verbond)) zijn goddelijkheid af en kwam Hij in de gestalte van een mens (Vlees) en in de gelijkenis van zijn broeders om al onze zwakheden te ervaren. Daarom is Jezus de CHRISTUS (Gezalfde). Het was Zijn Zalving voor deze taak om in het vlees te komen zoals wij.

In de leer van de Drie-eenheid is deze waarheid niet omdat de heilige geest van de Drie-eenheid dat helemaal niet heeft ervaren en dat is de ontkenning dat Jezus als mens gekomen is voor deze specifieke taak namelijk om net als ons mee te kunnen voelen wat wij in onze zwakheden meemaken en ons te heiligen en kracht te geven om de verzoekingen te kunnen weerstaan.

Het is Christus Jezus in Johannes 14:16 die terugkeert als Hogepriester in de Geest met een schat van menselijke ervaringen. Daarom kennen we Hem niet meer naar het vlees nadat Hij naar de Vader ging, maar naar de Geest der waarheid, zodat Hij een persoonlijke relatie met onze geest zou hebben samen met de Vader. Jezus is de beste bemiddelaar tussen de Vader, omdat Hij verzoening kan geven tussen de Vader door zijn sterven aan de zondige natuur. Deze studie in dit boekje zal je erg verrassen, maar het is ook mogelijk dat u afstand houdt van dit onderwerp omdat het in strijd is met de geloofsbelijdenis van uw gemeente en je niet als een ketter bestempeld wilt worden.

Als u een echte Geest vervulde Christen beweerd te zijn, vraag bij het lezen God om uw ogen te openen en de waarheid te zien wie Jezus de Zoon van God werkelijk is. Want Jezus zegt zelf “En gij kent Hem” dus het is niet iemand die onbekend is. Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar je moet deze waarheid kennen wie de echte Heilige Geest is, want het kan zijn dat je Hem niet kent zoals Hij is.

De drie enige God of de Enige God

Het geloof dat God één wezen is, maar toch drie personen, is een van de centrale leerstellingen van de christelijke religie. Ondanks het grote gewicht van dit geloof in de drie-eenheid, is het een leerstelling die door de gewone christenen maar slecht begrepen wordt.

Maar als ik je nu zeg dat er iets niet klopt met deze redernering omdat er heel veel bewijs anders zegt dan wij geleerd zijn. Alle aandacht die wordt gevestigd op de drie-eenheid komt niet overeen wat Jezus leerde. De samenstelling; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, oftewel de DRIE-ENIGE GOD is een heidens concept wat nergens in de Bijbel onderbouwt wordt ook al beweerd u bewijs te hebben!

De Heilige Geest is niet alleen een Kracht, maar ook een persoonlijkheid alhoewel het een ander verschijningsvorm dan u denkt namelijk in de verschijningsvorm van de Geest van de Vader door de Zoon, en Deze twee zijn ÉÉN niet. Jezus is het beeld en drager van de onzichtbare God – 1 Coll. 1:15 – en van de persoonlijkheid van Gods wezen. Jezus zei; Ik en de Vader zijn één (Joh. 10:30).

In dit boekje wordt uitgelegd hoe wonderbaarlijk die eenheid is tussen God de Vader en Jezus Zijn Zoon, en vooral, met wie Zij dit willen delen, door ons een speciale plaats te geven in het eeuwige huisgezin van de Vader. De sleutels van dit Koninkrijk, en erfgoed is voor ons weggelegd (Matt.16:19). 

Dit boekje zal u erg verbazen. Dit zal u een juiste nieuwe openbaring geven van de ÉÉNHEID van de Vader en de Zoon. Een christen behoort voor zichzelf eens voor al te bewijzen of God nu wel of niet een drie-eenheid is. In dit boekje gaan we hier verder op in.

Het Concilie van Nicea in 325

In het Romeinse Rijk waren hierover al vroeg conflicten. Op het Concilie van Nicea (325) werd 1Arius en aanhangers veroordeeld omdat zij het accent legden op het geschapen-zijn van de Zoon i.p.v. het God-zijn.

“Schitterend in paars en goud, maakte Constantijn een ceremoniële intocht bij de opening van de concilie, maar zat respectvol tegenover de bisschoppen.” Zoals Eusebius beschreef, ging Constantijn “zelf door het midden van de vergadering, als een hemelse boodschapper van God, gekleed in kleding die als het ware schitterde met lichtstralen, als weerspiegeling van de gloeiende schittering van een purperen mantel, en versierd met de schitterende pracht van goud en kostbare stenen.3 ” De keizer was aanwezig als opziener en voorganger, maar heeft geen officiële stem uitgebracht. Constantijn organiseerde de Raad in de trant van de Romeinse Senaat. De aanvang van deze concilie heeft de gelijkenis van de presentie en beschrijving van Lucifer als de vorst van Tyrus in Ezechiël 28:13. “ – “Allerhande edelgesteente overdekte u” – “Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht” – Let op deze tekst –”..gij waart op de heilige berg der goden” .

Is dit nu wat Satan steeds doet, zich mengen in concilies en andere hooggeplaatste activiteiten met pracht en praal? Het is goed heel hoofdstuk 28 van vers 1 tot 19 te lezen. Het gaat tenslotte nu niet om de Vorst van Tyrus als mens maar de antigeest daarachter in het Vaticaan en de wereld beheersing.

Concilie van Constantinopel in 381

Wat gebeurde er verder. Er werd een geloofsbelijdenis aanvaard waarin de term homoiousis (= wezensgelijk) werd vastgelegd. Deze wezens-eenheid werd ook uitgesproken omtrent de Heilige Geest. De Heilige Geest moest met de Vader en de Zoon tezamen aanbeden en mede verheerlijkt worden.

Er  waren  toen ook bestrijders  van  deze  wezens-eenheid  van  de Geest met de Vader en de Zoon. In de christelijke geloofsbelijdenis is de Heilige Geest de derde Godheid-persoon  van de Drie-eenheid.  De ‘kerk’ belijdt dat God zich in de heilshistorie openbaarde als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het christendom onderkende de Heilige Geest al vroeg als een aparte goddelijke persoon en werd Hij in de eredienst tegelijk met de Vader en de Zoon als in goddelijke eenheid aanbeden. Dat Hij als derde met de Vader en de Zoon het ene Gods mysterie openbaarde, werd eerst uitdrukkelijk uitgesproken door de Oecumenische Concilies van Nicaea in 325 en Constantinopel in 381. Velen beschouwden dit als ketters en pas op het Concilie van Chalcedon, in het jaar 451 werd de doctrine van de drie-eenheid permanent de officiële leer van de Katholieke kerk.

Reeds in de oudheid en nog eens in de middeleeuwen verkondigden bepaalde spiritualistische stromingen dat de Heilige Geest een nieuw rijk zou stichten ter aflossing van het Rijk van Christus, een rijk waarin alle uitwendige vormen zouden plaats maken voor een louter geestelijke godsdienstigheid. Hierbij werd ‘geest’ tegenover de zichtbare werkelijkheid geplaatst. Een dergelijk spiritualisme was ook werkzaam in de tijd waarin de Reformatie ontstond en leefde voort in sommige sectoren van de Reformatie die nu te zien zijn in prominente charismatische bewegingen.

Aurelius Augustinus, geboren in 354 een roomse ‘kerkvader’, wordt door velen beschouwd als de invloedrijkste christelijke denker in het westerse christendom. Eén van zijn hoofdwerken was: Drie-eenheid Gods (De Trinitate Dei). Zijn discussies over de kennis van waarheid en het bestaan van God waren gebaseerd op de bijbel en op de ideeën van de filosofen uit het oude Griekenland

Op de ideeën en filosofieën van de oude wereld is veel gebouwd ten goede, maar ook ten kwade. Er is veel overeenkomst tussen Babylon en Rome. Als we de oude Babylonische Mysteriën onder het hele religieuze systeem van Rome leggen, zien we hoe immens veel de één van de ander heeft overgenomen van de archetypen uit de oudheid.

 
Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8)

Lat. = Johanneïsche zinsnede)

“De Comma 2Johanneum, is een tekstuele variant met betrekking tot 1 Johannes 5:7-8.” Het woord komma betekent gewoon “met betrekking tot Johannes”, en Johanneum betekent “met betrekking tot Johannes”.

Zonder de “comma” luidt 1 Johannes 5:7,

“Want er zijn er drie die getuigen: de Geest, het water en het bloed; en de drie zijn tot een.”

In de ‘komma’ staat 1 Johannes 5:7-8,

Want drie zijn er, die getuigen[in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.”

Laten we eens in de bijbel naar twee verzen kijken waarvan men zegt dat daarin de drie-eenheid genoemd wordt en laten we eens zien wat er werkelijk staat.

1 Johannes 5:7-8  “Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.”

 De woorden tussen de teksthaken zijn pas in de 16e eeuw in enkele handschriften van de Griekse tekst doorgedrongen, uit het Latijn terugvertaald. De oudste twee handschriften waarin het voorkomt dateren uit de 7e eeuw. Sinds 1590 staat de invoeging in de officiële Vulgaat-editie. Voor een ‘echt’ bestanddeel van 1 Johannes houdt vrijwel niemand het meer. 

Nu zijn vrijwel alle geleerden het erover eens dat de woorden “de Vader, het Woord en de heilige Geest” onjuist zijn en in de tekst zijn ingevoegd in een poging de argumenten voor de drie-eenheid te versterken.

 In een weloverwogen en bedrieglijke poging de wereld de valse drie-eenheidsdoctrine aan te praten voegde een monnik in de vierde eeuw na Christus volslagen zelfverzonnen woorden aan de Bijbeltekst toe als zogenaamd ‘bewijs’ voor deze belangrijke leerstelling van de heidense oudheid. Vers 7 en 8 horen in feite als volgt te luiden:

“Want drie zijn de getuigen; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig.”

Zo wordt deze passage weergegeven in de Nederlandse Leidse Vertaling. De auteurs van zowel vrijzinnige als orthodoxe Bijbelcommentaren (van zowel vroeger als nu) zijn het allen eens over de zeer twijfelachtige herkomst van 1 Johannes 5:7 zoals dat door de NBG-vertaling en Statenvertaling wordt weergegeven. In de bijbel met kanttekeningen bij de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap staat het volgende:

….Tussen vierkante haken […..] staan woorden of tekstgedeelten die niet tot de oudste tekst van het nieuwe testament behoord hebben of waarover te dien aanzien twijfel gestaat….

“Het tussen […..] geplaatste is het zgn. Comma Johanneum, dat in andere Griekse. mss.(Mannuscripts) niet voorkomt. Uit Spanje of N.-Afrika afkomstig, is het allengs in verschillende Bijbelvertalingen opgenomen; klaarblijkelijk om het leerstuk der Drie-eenheid te schragen; maar het is duidelijk een invoeging. Verscheidene andere vertalingen laten het dan ook geheel weg, wat o.i. de voorkeur verdient.”

De gewraakte passage staat in slechts twee moderne Griekse handschriften, in een of twee vroegere versies die van weinig belang zijn en natuurlijk in vele latere exemplaren van de Latijnse Vulgaat.

Erasmus moest onder de geestelijk kerkelijke druk de tekst toevoegen in de editie van 1522, ondanks dat hij het nergens in enig Grieks manuscript kon vinden. Erasmus had het al in zijn vroegere edities van 1516 en 1519 niet opgetekend. Het ontbreekt in ieder manuscript van deze brief dat voor de uitvinding van de boekdrukkunst werd geschreven, op één uitzondering na, de Codex Montfortii (die zich in het Trinity College te Dublin bevindt).
       Het ontbreekt in de Syrische vertaling, evenals in alle Arabische, Ethiopische, Koptische, Sahidische, Armeense, Slavische vertalingen etc., kortom, in alle vroege uitgaven behalve in de Vulgaat – en zelfs in de oudste manuscripten van de Vulgaat ontbreekt het. Het feit kan niet worden genegeerd dat niet één Grieks handschrift of kerkboek van vóór de vijftiende eeuw enig spoor vertoont van 1 Johannes 5:7.

En tenslotte haalt geen enkele Griekse ‘kerkvader’ het aan in enige discussie betreffende de drie-eenheidsdoctrine zelf. Bijgevolg werd de passage weggelaten in de meer recente vertalingen, zoals de Willibrord, de Lutherse, de Leidse Vertaling, en die van prof. Brouwer. Ook in de Groot Nieuws Vertaling ontbreekt het. Vele andere naslagwerken en commentaren, zoals bijv. De Interpreter’s Bible en Jamieson, Fausset en Brown’s commentaar tonen aan dat de enige Griekse manuscripten die deze verwijzing naar de drie-eenheid bevatten pas veel later zijn toegevoegd.

Nu zullen we eens uitzoeken wat 1 Joh. 5:7-8 werkelijk betekent. We zullen zien dat juist dit gedeelte van Gods Woord dat aangevoerd wordt om de drie-eenheid te bewijzen in feite precies het tegenovergestelde bewijst.


Eerst kijken we hoe 1 Joh. 5:7-8 behoort te luiden:

“Want drie zijn er, die getuigen: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.”

Er is dus inderdaad sprake van drie dingen die ergens van getuigen: De Geest, het water en het bloed. Maar waarvan getuigen die drie? Van een gesloten kliek van drie goddelijke wezens? Nee, van precies het tegendeel!


Het getuigenis wordt duidelijk in vers 11-12 gegeven:

1 Johannes 5:11-12  “EN DIT IS HET GETUIGENIS, God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

Dus waarvan getuigenis wordt gegeven is van het feit dat indien wij Jezus Christus Zijn leven in ons laten leven, we door Hem hier en nu eeuwig leven in onszelf hebben.
Met andere woorden, om de analogie te gebruiken, die door geheel 1 Johannes heen en op andere plaatsen in de bijbel wordt gebruikt, over te nemen: wij zijn nu verwekte zonen van God waar deze schepping op wacht. We zijn leden geworden van de sterk groeiende familie van God. In de drie-eenheids- idee is slechts plaats voor drie goddelijke wezens. Is het dan niet ironisch dat de plaats waar een vers is ingevoegd in een poging een goddelijke kliek te bevestigen, een gesloten drie-eenheid, precies de plaats is waar God laat zien hoe Hij leden aan Zijn Gezin toevoegt? In de hoofdstuk van 1 Johannes 5 gaat het erom dat Gods Geest getuigenis geeft van zijn Zoon; 

“Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon”. 1 Joh 5:9

Deze tekst staat eigenlijk in contrast met de 3 getuigen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die als 3 aparte goden als eenheid worden gezien. Als we verder lezen gaat het om Gods geliefde Zoon. Dit is waar God van getuigd en dat het leven is in de Zoon. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De Geest van Christus is onze onderpand, die roept Abba Vader. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, behoort Hem niet toe. Rom 8:9. Let wel de Geest van Christus is de middelaar, Parakletos en Hogepriester die in eenheid is met de Vader. ALLES DRAAIT OM DE ZOON VAN GOD. We gaan dit verder uitdiepen.

De drie die “getuigen” in 1 Joh. 5:7-8 zijn:

1) De Geest van Christus in eenheid met de Vader getuigt in ons hart. Door deze Geest blijven wij in Hem. 1 Joh 3:24, 1 Joh 4:13 “Maar gij hebt ontvangen de Geest van het Zoonschap, door welke wij roepen: Abba Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”. Rom. 8:15.

 Efeze 1:13 -14 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

2) Het water – de doop, die onze dood en begrafenis symboliseert, zodat wij in nieuwheid des levens wandelen. Dood voor de zonde maar leven voor God in Christus Jezus.
Romeinen 6:4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

3) Het bloed– Christus’ dood, die ons met God verzoent, door onze doodstraf, die het gevolg van onze zonde is, op zich te nemen, waardoor wij in staat worden gesteld om ons te ontwikkelen tot een zoon van God.

Romeinen 5:10  “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.”
         Iedere christen die op weg is om lid van Gods gezin te worden, moet deel hebben aan de drie dingen die getuigen van het feit dat God wenst dat de gehele mensheid zich bij Hem voegt in Zijn eeuwig heersende gezin – de doop, het ontvangen van de heilige Geest, en het bloed dat voor ons vergoten is, het bewijs dat Jezus alle zonden heeft kwijtgescholden waardoor wij eeuwig verloren zouden zijn. Deze drie unieke gebeurtenissen in uw leven als christen vormen een krachtig bewijs dat u ook een zoon/dochter van God bent, en het bewijs van Zijn belofte hebt ontvangen of nog moet ontvangen door de gaven van de Geest, waarmee je dezelfde werken kunt doen die Jezus deed, dit laatste is ook Zijn opdracht en gebod.

God is een gezin – geen verzonnen drie-eenheid. Gods gezin zal niet beperkt worden tot een op zichzelf bestaande gesloten kring van drie goddelijke personen. Dit is een groep waarvan u niet hoeft te worden buitengesloten! U kunt deel uitmaken van de meest grootse groep die er bestaat. Gods gezin staat open!

Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilge Geest.

Mattheüs 28:19 

Een tekst waarover veel misverstand bestaat en die vaak wordt aangehaald als ‘bewijs’ van de drie-eenheid is Mattheüs 28:19:

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Wie zijn of haar Bijbel kent en nadenkt over deze bijbelvers, moet struikelen over de doop-formule, want het opmerkelijke is, dat de apostelen nooit  hebben gedoopt volgens Matteüs 28:19, hoewel het commando volstrekt duidelijk is, vinden we het nergens terug in het boek Handelingen. Waar gedoopt wordt, is dit ALTIJD IN, OP of TOT de naam van  Jezus Christus (Hand.2:38; 8:16; 10:48; 19:5).  Nooit in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dit wordt ook bevestigd in diverse naslagwerken en Encylopedie’s; 

The Catholic Encyclopedia: “The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the second century.” >> De doopformule was veranderd van de naam van Jezus Christus in de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest door de Katholieke Kerk in de tweede eeuw.<<

The Jerusalem Bible, een Engels-RK Bijbelvertaling:

“It may be that this formula, so far as the fullness of its expression is concerned, is a reflection of the liturgical usage established later in the primitive (Catholic) community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing “in the name of Jesus,”…” >> Mogelijk is deze formulering als totale uitdrukking een weerspiegeling van het latere lithurgisch gebruik in de vroege katholieke gemeenschap. Men denke er aan dat Handelingen spreekt van dopen “in de naam van Jezus”…”.<<

The International Standard Bible Encyclopedia, onder “Baptism“:

“Matthew 28:19 in particular only canonizes a later ecclesiastical situation, (…) its Trinitarian formula (is) foreign to the mouth of Jesus.” >> Matteüs 28:19 in het bijzonder canoniseert een latere kerkelijke situatie (…) de drie-eenheids-formule is vreemd aan de mond van Jezus.<<

Ethelbert W. Bullinger (de man achter de Companion Bible) in Word studies on the HOLY SPIRIT:

“…there is one great difficulty with regard to the words: …that, the Apostles themselves never obeyed this command; and in the rest of the New Testament there is no hint as to it ever having been obeyed by anyone. (…) It is difficult to suppose that there would have been this universal disregard of so clear a command (…) As to the Greek MSS, there are none beyond the fourth Century, and it seems clear that the Syrian part of the Church knew nothing of these words.” 

>> “… er is één groot probleem in verband met de woorden: … dat de apostelen zelf nooit gehoorzaam zijn geweest aan dit gebod; en in de rest van het Nieuwe Testament is geen aanwijzing dat het ooit gehoorzaamd is door wie dan ook (…) Het is moeilijk te veronderstellen dat men een zo duidelijk gebod universeel veronachtzaamde (…) Wat de Griekse handschriften betreft, geen van hen gaat verder terug dan de vierde eeuw en het lijkt duidelijk dat het Syrisch deel van de kerk niets wist van deze woorden.<<


Een onbijbelse formule

En dan de formule zelf. Klinken de woorden niet bijzonder vreemd uit Jezus’ mond? Waar elders in de Bijbel wordt gesproken van de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. En waar meer heeft de Geest een onderscheiden naam van de Vader en de Zoon? Wordt ooit ergens iets opgedragen in de naam van de heilige Geest? Het antwoord op elk van deze vragen is: nee, nergens vinden we dit. De doopformule in Mattheüs 28:19 heeft de geur van het concilie van Nicea (325 n. Chr.) om zich heen. Zou het kunnen dat de tekst veranderd is om een kerkelijke praktijk te rechtvaardigen? Deze verdenking spreekt te meer daar de grote drie handschriften van het Nieuwe Testament (de AlexandrinusSinaiticus en Vaticanus) inderdaad dateren uit de tijd van dit concilie…

       We gaan nu verder uitleggen en bestuderen  wat het werk van de “Trooster” is in relatie met Jezus als Hogepriester. De Studie hieronder dient men met aandacht goed bestudeert te worden,  zodat u het beeld van de drie-eenheid kunt bijstellen. Het zal hier en daar wat herhalingen zijn maar dat is nodig om de aandacht op de eenheid van de Vader en de Zoon vanuit een ander licht te benadrukken.

Ik zal u niet als wezen achterlaten

Jezus zei voor zijn sterven in Joh. 14:18; “Ik zal u niet alswezen achterlaten IK KOM TOT U“. In vers 19 “Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, MAAR GIJ ZIET MIJ,” – vers 20 “Te dien dage zult gij weten, dat IK IN MIJN VADER ben en GIJ IN MIJ en IK IN U.” vers 21 “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en MIJZELF AAN HEM OPENBAREN.

        Jezus kwam op aarde om ons het Vaderhart van God te laten zien. Jezus liefde voor de Vader was zeer groot en onderhield hierin de geboden van de Vader. Deze eenheid met de Vader was onafscheidelijk en deze eenheid wil Jezus met ons delen in welk een erfenis als Zoon van God is weggelegd door zichzelf hierin te openbaren wie Hij is – “Maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” Rom.8:15-16 en Galaten 4:6.

       Hier gaat het om de Geest van Christus IN ons die roept Abba Vader. We hebben niet alleen de Geest, maar we zijn ook erfgenamen omdat we met deze zelfde Geest van Christus in ons ook in het zoonschap delen. Efeze 1:5 – “In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil”.

Ik en de Vader zijn ÉÉN

        Waarom wordt dan de Trooster in Johannes 14 verward met een andere geest! Omdat men de eenheid van God de Vader en Jezus niet ziet als ECHT ÉÉN en met wie Zij dat willen delen. Jezus sprak in de brief van Johannes constant over zijn eenheid met de Vader. Ik en de Vader zijn één. Joh 10:30. Constant sprak Jezus over niets anders dan de Vader door wie hij was gezonden naar deze aarde.

Jezus ..”Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.”Hier gaat het “WIJ” om God de Vader en Jezus Christus als één verschijningsvorm. Dit is moeilijk te omschrijven, maar duidelijk is het dat het hier om twee gaat die één zijn en niet drie. Dit is waar Jezus het altijd in de Johannes brief over had.

Joh 10:30 – Ik en de Vader zijn ÉÉN (van zin en één van streven). Hier wijst Jezus op hun eensgezindheid van twee, dus niet van drie. Telkens als Jezus spreekt over Zijn innige relatie met God spreekt Hij slechts over de Vader en Hemzelf als onafscheidelijk. Een eventuele derde persoon in die nauwe relatie wordt nergens in de bijbel door Jezus genoemd. Als er inderdaad een derde persoon bij de zogenaamde “drie-eenheid” betrokken zou zijn geweest, zou Jezus daar ongetwijfeld over gesproken hebben en zou Hij de Heilige Geest als de derde persoon bij deze nauwe relatie hebben betrokken, nee het was de Vader die erbij betrokken werd. Jezus was constant in opspraak bij de Farizeeërs en Schriftgeleerden over de relatie die Jezus in eenheid had met de Vader. In het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 bad Jezus in vers 21; “Opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in ONS (De Vader en de Zoon) zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt”.

Wanneer Jezus wel met Zijn discipelen spreekt over de Heilige Geest, terwijl Hij deze als de beloofde Trooster aankondigt, is het onderwerp van gesprek daarentegen: Jezus’ plaatsvervangende en verheerlijkte taak als de Trooster en niet een veronderstelde 3e “lidmaatschap” van een derde persoon buiten de Vader en de Zoon. We gaan hier verder op in.

Omdat Jezus en de Vader één zijn hebben ze dezelfde persoonlijkheid, hetzelfde karakter, dezelfde aard. Ze zijn één van zin en één van streven en hebben hetzelfde doel voor ogen dus daarin zijn ze één. Maar het zijn wel twee personen. Waarbij de één (De Vader) liet weten: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”

Jezus bleef bij zijn discipelen en zou teruggaan naar God de Vader en dan terugkomen in een andere verheven en verheerlijkte hoedanigheid namelijk als degene die wij kennen. Als het een andere persoon was, dan zouden we deze niet kennen.

“MAAR GIJ KENT HEM” – Dit zei Jezus tegen zijn discipelen. Als dit een andere nieuwe Geest was, zouden ze deze niet kennen. Hiermee doelde Jezus op zichzelf, want IK KOM TOT U -” Wij” – de Vader en Jezus zelf – zullen tot hem komen en bij hem wonen. 
Vers 19 “Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, MAAR GIJ ZIET MIJ, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en MIJZELF AAN HEM OPENBAREN.”

Paulus schrijft: “Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in MIJ TE OPENBAREN. Gal. 1:15-16. Jezus openbaard zich altijd aan  degene die zich bekeerd van zijn zonde en Hem aanneemt als verlosser. 

De weg, waarheid en het Leven

Jezus zegt “Ik ben DE WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN”      Joh. 14:6

     Jezus is DE WEG naar de Vader. Hierbij is Jezus het Gods-model, Zijn beeld en personificatie, van DE WAARHEID, geen anderom tot de Vader te komen. Alle ander pogingen om via een achterdeur te komen zijn onwettig en wordt als inbreken gezien. Ook niet via de drie-eenheids deur. In vers 17 lezen we over de De Geest der Waarheid – Jezus zegt; Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; “Want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; MAAR GIJ KENT HEM, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”-  “Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.” Joh.14:19 .

     Nu Jezus verheerlijkt en bij de Vader is, is Hij ÉÉN Geest met de Vader, en hetzelfde toen Hij hier op aarde was, alleen in een heel andere status. “Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, THANS NIET MEER” 2 Cor. 5:16.Jezus is het HET LEVEN en de OPSTANDINGSKRACHT die in ons leven is: Rom. 8:11 – “En indien de Geest van Hem (de Vader), die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont.” – Rom 8:9 – “Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter  de  Geest  van  Christus  niet heeft, die behoort Hem (God de Vader) niet toe.” Hier zien we twee die in ons komt wonen, De Geest van de Vader en de Levendmakende Geest van Christus. 1 Kor. 15:45

    Broeders en zusters, dit is de GEEST DER WAARHEID die vermeld is in Johannes 14:17. En dit is hetzelfde als wat 1 Joh. 5:12 zegt; “wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” vers 6 – En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Welke Geest?; Vers 9; Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Deze tekst is nog mooier: 1 Joh 4:1-3 – “Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is (aan de broeders gelijk als mens), is uit God;  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist (vervanging, in plaats van), waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.” 

En nu de ontknoping; Jezus is nu bij de Vader. Het is nu de Geest van Christus IN ONS VLEES, het lichaam. Deze Geest heeft een schat van ervaring omdat Jezus zelf in het vlees geleden heeft en kan meevoelen met ons. We gaan hier later nog op in.

De Antichrist LOOCHEND en vervangt deze weg, de waarheid en die levensweg om tot de Vader te komen. In de 1 Johannes brief wordt er duidelijk voor gewaarschuwd. 1 Johannes 2: 22-27 “Een ieder, die de Zoon loochent (zijn werk op aarde als mens tot het uiteindelijke doel als Hogepriester) , heeft niet de Vader. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.  Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.”

.

Johannes 16:13-15 wie is die HIJ of HEM

“Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.”

        Sommige beweren dat de Heilige Geest geen persoon is maar alleen een Kracht. Dat is onjuist, het is Geest en Kracht met een persoonlijkheid omdat deze aangeduid wordt met HIJ. De Heilige Geest kan voelen, horen spreken… Alleen moeten we dit in context zien dat de Heilige Geest de Geest van Christus is namelijk de persoonlijkheid van Jezus zelf. Jezus sprak over zichzelf als Trooster als de nieuwe verheerlijkte vorm dus niet meer “naar het vlees, (maar) naar de geest der heiligheid (Heilige Geest) door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here” Rom:1:3-4- “Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, THANS NIET MEER” – 2 Cor 5:16 – dus nu kennen wij Jezus naar DE GEEST die de wereld niet ziet en kent.

      Joh. 16:13-14 -“Doch wanneer –HIJ- komt, de Geest der waarheid  zal HIJ-  u de weg wijzen tot de volle waarheid); want HIJ-  zal NIET UIT ZICHZELF SPREKEN, maar AL WAT HIJ- HOORT zal –HIJ- spreken en de toekomst zal –HIJ-   u verkondigen. HIJ ZAL MIJ VERHEERLIJKEN, want –HIJ-  ZAL HET UIT HET MIJNE NEMEN EN HET U VERKONDIGEN.”

       Al wat Jezus zei in deze tekst m.b.t. toen Hij op aarde was is nu in Jezus’ Geestelijke staat te vergelijken: 
Al wat de Vader heeft, IS HET MIJNE; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.”Joh 16:15 
       Zoals u al opgemerkt heeft is hier de eenheid waar Jezus het constant over had, n.m. De Vader en Ik zijn één. Joh 10:30. U zou moeten opmerken dat deze tekst gelijkenissen heeft met wat Jezus zei tijdens zijn verblijf hier op aarde over zichzelf in het Johannes Evangelie.
Hij zal NIET UIT ZICHZELF SPREKEN MAAR AL WAT HIJ HOORT, ZAL HIJ SPREKEN- Jezus neemt het uit de Vader.

       Joh. 8:28 – “Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, DAT IK HET BEN en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreekgelijk de Vader Mij geleerd heeft.

       Joh 14:18-19 “Ik zal u niet als wezen achterlaten. IK KOM TOT U. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, MAAR GIJ ZIET MIJ, want Ik leef en gij zult leven.” – Joh. 12:49-50 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, WAT IK ZEGGEN EN SPREKEN MOET. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. WAT IK DAN SPREEK, SPREEK IK ZÓ, ALS DE VADER MIJ GEZEGD HEEFT.

HIJ ZAL MIJ VERHEERLIJKENDe Vader Verheelijkt Jezus;
Joh. 13:31-32 – “Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem (Jezus) verheerlijkt is, zal God ook Hem (Jezus) in Zich verheerlijken, en Hem (Jezus) terstond verheerlijken.” – dus geen andere entiteit, maar de Vader verheerlijkt de Zoon en de Zoon verheerlijkt de Vader. De Vader en de Zoon duidelijk als EENHEID. John 10:30- zie ook Joh. 12:23 en vers 28, Joh. 13:31, Joh 17:1-5.

HIJ ZAL HET UIT HET MIJNE NEMEN EN HET U VERKONDIGEN – 
Joh 16:14-15 “Hij (de Geest van de Vader) zal Mij verheerlijken, want Hij (de Geest van de Vader) zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. AL WAT DE VADER HEEFT, IS HET MIJNE; daarom zeide Ik: HIJ (De Vader) NEEMT UIT HET MIJNE EN ZAL HET U VERKONDIGEN.”

      Verder is er nog te vermelden dat als we Joh 14:7 lezen, moeten kunnen zien om wie het gaat ” Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij HEM gezien”.

Johannes 16:13-14 bevestigd duideijk wie die Hij is.

         Je leest het Jezus benadrukte iedere keer zijn éénheid met de Vader. Hier zien we dit weer terugkomen in het stukje van De Trooster in Joh 14 16-17; “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”. Zover als wij weten wie er bij en in ons is zijn het de Vader en de Zoon, verder niets.


        Hoe kunnen wij dan de Heilige Geest als derde persoon zien? Dit is verwarrend. Het gaat om de relatie Vader en Zoon.- 1 Joh 1:3 – Indien gij Mij kent, kent gij ook de Vader. Er wordt hier geen derde persoon in dit genoemd. Als ouders een altijd vertrouwde oppas voor je kinderen laat komen, dan ga je toch ook niet ineens een vreemde oppas komen. De kinderen kennen deze oppas niet. Joh. 10:27 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,”

 
       De Vader kon alleen door Jezus gezien worden welke het beeld Gods is. Filippus wilde de Vader zien. Hij had het niet begrepen dat Jezus’ boodschap was, de Vader kenbaar te maken. “Ben ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? WIE MIJ GEZIEN HEEFT, HEEFT DE VADER GEZIEN; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Geloof gij niet, dat IK IN DE VADER BEN EN VADER IN MIJ IS? 

Joh. 14:8-10 –

 Daarom kan je de Zoon niet loskoppelen van de Vader als twee losse Goden. Het is altijd God de Vader en Jezus Zijn Zoon en deze ZIJN ÉÉN. En DEZE moeten we leren kennen; Joh 17:3 – “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” geen drie persoonlijkheden worden in deze tekst vermeld.


“Ja maar” zegt u, Jezus zegt toch iets over “Een ANDERE Trooster”, en dat geeft dus aan dat het om iemand anders gaat, toch?  Als Jezus de Heilige Geest aankondigt noemt Hij Hem de Trooster (Parakletos) (Joh. 14:15-17). Dit geeft dus Zijn taak aan. Ook het “Geest der waarheid” in Joh. 14:17 geeft aan wat Zijn taak is: het onderwijzen in de waarheid. In Joël 2:23 wordt Hij de leraar ter gerechtigheid genoemd. Ook dit duidt Zijn functie aan. Als de bijbel dus spreekt over Gods Geest dan gaat het over God die Geest is en dat duidt op de Vader en de Zoon in hun verschijningsvorm als Heilige Geest, deze staat niet los van hen; “Want NIEMAND weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren.” – Dus wie openbaart de Vader, juist de Zoon- dat is de Geest der waarheid, dat is de Geest van Christus.
Lucas 10:22. Er staat niet; want niemand weet wie de Heilige Geest is dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Heilige Geest het wil openbaren. Ook al wordt er gesuggereerd dat het om een derde persoon gaat, dan zou de Bijbel zichzelf tegenspreken.

We gaan nu laten zien dat de Ander Trooster heel wat anders is.  Het doel hiervan is namelijk eerst de vijandschap weg, de verzoening om één met de Vader te worden en toegang tot Hem te worden. Hiermede worden we medeburgers in het huisgezin van God welke een woonstede is door ons als levende stenen, tot de bouw van een geestlijke tempel waarvan Jezus de hoeksteen is, het fundament van apostelen en profeten; 


Efeze 2:14-21 – ” Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt (de mens en god) en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart (heidenen), en vrede aan hen, die dichtbij waren (Joden); 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”

“Parakletos” παράκλητος

Het Griekse woord voor Trooster is “Parakletos”- Strongs Greek G3875= παράκλητος -en betekend; plaatsvervanger, pleitbezorger (advocaat), gids en helper, Raadsman, Herder.  

Johannes gebruikt het woord Trooster 5 keer in de bijbel. De vijfde keer is het gebruikt in 1 Johannes 2:1 en is het vertaald als “Voorspraak bij de Vader”. In de Engelse King James vertaling is het duidelijker en wordt vertaald het als “Advocaat”: 

“My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.” –KJV- 

Deze opsommingen zijn allemaal eigenschappen die bij een Hogepriester thuis horen. We gaan hier verder op in.

In het engels is vers 18 veel duidelijke; John 14:18  I will not leave you comfortless: I will come to you. Dit is Jezus de Comforter. Helaas is de tekst in Johannes 14:18 in het Nederlands anders vertaald in “als wezen achterlaten”. Sommige vertalingen zeggen “Ik zal je niet hulpeloos verlaten”.  Jezus was niet de Vader van de Discipelen, Hij was hun Heer en Redder, en Hij zou hun niet Troosterloos of hulpeloos achterlaten, omdat Hij heel snel weer terug zou komen met de bedoeling bij hun Zijn intrek en inwoning met Zijn Geest zou nemen, welke genoemd is als de “Trooster”. Joh 16:25.

Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.

Voorheen sprak Jezus over de Hij en Hem alsof het een ander wezen was. Maar dat was in beelden gesproken ten opzichte van zichzelf in de nieuwe staat des Geestes.
Jezus kon niet eerder de Geest sturen omdat deze pas kon komen als Hij van de dood in de Opstanding in een vernieuwd lichaam bij de Vader was. Het is immers Gods EIGEN GEEST die dan DOOR Jezus door ons heen kon werken, genaamd HET LICHAAM VAN CHRISTUS, hier op aarde en dat zijn wij die de Geest van Christus als onderpand hebben. Hier zie je ook weer die eenheid met de Vader, en hoe wij dat ook zijn en met elkaar.

Jezus als Hogepriester

 “Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en HOGEPRIESTER onzer belijdenis” Hebr. 3:1

Jezus sprak dus in Johannes 14 tot 16 over de Trooster in beelden tot zijn discipelen met relatie tot zichzelf. Hierbij moet je weten dat Zijn aardse tent, namelijk Zijn lichaam als mens door de dood aan het kruis en opstanding nog niet was verheerlijkt voor de taak als eeuwige Priester dat Hij op het punt stond te gaan bekleden. Daarom kon Hij hier op aarde niet blijven omdat – “de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent (Zijn eigen lichaam) nog bestond. Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd” Hebr. 9:8-9. Het moest een eeuwige priesterschap zijn, wat op geen ander kon overgaan, dit kon allen door de opstanding uit de dood.

Zijn eigen vleselijk-aardse tent blokkeerde de toegang als Eeuwige Hogepriester, advocaat en pleitbezorger. Dus moest er iets ANDERS komen, in de vorm van een aangekondigde ANDERE Trooster want; “Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen” – Hebr. 8:4 – Daarom moest er een ANDERE trooster (Hogepriester) komen ten opzichte van de staat hoe Hij was in het vlees maar die een zoveel verhevener plaats zou innemen. De andere Trooster zoals het genoemd word is nu dat Jezus naast de Vader zit als pleiter en advocaat voor ons als Hogepriester, maar niet alleen dat, er is ook een verandering in de wet gekomen; “Want uit een VERANDERING van priesterschap volgt NOODZAKELIJK ook een VERANDERING VAN WET.” Hebr. 7:12 – 
Ziet u, dit is Jezus die als Hogepriester een “zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een BETER VERBOND, waarvan de rechtskracht op BETERE BELOFTE BERUST.”– Een Beter Verbond en Betere Belofte. Hebr. 8:6 – 

Verandering van Wet

De verandering van wet is de wet van Geloof, Rom 3:27 en de wet van de Geest des levens, die ons heeft vrijgemaakt van de wet des zonde en des doods. Rom. 8:1-2. Dat is de verandering van wet.  Door de vervulling met de Geest des levens in ons hart, is er door de inwoning van de Geest van Christus een nieuwe wet, boven de wet van Mozes. Wij dienen God nu in een geheel nieuwe staat van de Geest, omdat wij niet meer door de wet gebonden zijn;
“Of weet gij niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet (door de doop in de dood) door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen; 6 maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter.” Rom. 7:4-6 – Let wel, de wet is nog steeds van kracht maar wij hebben nu een hulp die ons verder kan vrijmaken en vrijzetten van de wet der zonde en des doods; – “Want doordat Hij zelf in verzoeking (als mens)  geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen.”-  Hebr. 2:18.

Lieve broeder of zuster, er is gelukkig maar één persoon in dit universum die ons waarlijk kan TROOSTEN en te hulp komen en dat is Jezus door Zijn Geest, de Geest van Christus. Die ene kan je helpen als je in verzoeking komt. Het is een troost om te weten dat Jezus ons niet hulpeloos als wezen zal achterlaten, maar Jezus zegt “Wij (God de Vader en Jezus) zullen tot hem komen en bij hem wonen.” – Joh. 14:23 – en deze is een barmhartig en trouwe hogepriester, die bij de verzoeking – in het heets van de strijd, moeite e.d. – te hulp kan komen omdat Hij hetzelfde in HET VLEES heeft meegemaakt. Hebr. 2:17-18 – Laten wij deze belijdenis vasthouden – Hebr. 4:14-15. we gaan dit verder uitdiepen…

DE BETEKENIS VAN HET PRIESTERSCHAP VAN JEZUS

Het Priesterschap wat niet op een ander kan overgaan
“Want elke hogepriester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonden.”- Hebr 5:1

Gij zijt priester in eeuwigheid in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. En zíj zijn in groter getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven, doch Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, DAT OP GEEN ANDER KAN OVERGAAN. – Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”  Hebr 7:21

Eén Hogepriester en pleiter, die ons volkomen kan behouden. Jezus als barmhartige en getrouwe Hogepriester en helper; Dit is wat er met de “Trooster” bedoeld wordt.

EN LET WEL DIT PRIESTERSCHAP KAN NIET OVERGAAN OP EEN ANDER, omdat het priesterschap van Jezus eeuwig is) – Hebr 7:24 – ALLEEN IEMAND VAN VLEES EN BLOED KAN MEEVOELEN Jezus moest eerst in zijn aardse tent “in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw en eeuwig hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen.”Hebr 2:17-18.

De derde persoon van Heilige Geest uit de drie-eenheid-leer kan dat niet zijn, alleen Jezus, en hier begint de loochening van Jezus voor degene die Jezus niet in het vlees  belijden als de Geest van CHRISTUS, zijn PERSOONLIJKHEID in zijn PRIESTERSCHAP, de loochening is een andere geest te belijden en te aanbidden DIE NIET IN HET VLEES IS GEWEEST, AAN ZIJN BROEDERS GELIJK IS GEWEEST EN ZELF NIET VERZOCHT IS GEWEEST ALS ONS.

Een Heilige Geest die niet in een vleselijk lichaam gewandeld heeft en alles meegemaakt heeft zoals Jezus, kan niet meevoelen als een parakletos,  dat is plaatsvervanger, pleitbezorger (advocaat), gids en helper, Raadsman, herder. De inwoning van de Geest in Jezus was de Geest van de Vader. Jezus moest ons voorgaan om alles mee te maken wat de mens in zijn zondige natuur te wachten stond, alleen Jezus kon dit, doch zonder te zondigen. Wij volgen slechts dit voorbeeld; wandelen zoals Jezus gewandeld heeft, maar dan met de Geest van Christus in ons, die met ons kan meevoelen, en ons richting kan geven.

 Door de toevoeging van 1 Joh. 5:7 zoals we eerder gelezen hebben, wordt Johannes 14:16 verkeerd geïnterpreteerd als zijnde een andere derde goddelijke Geest en middelaar naast de Vader en de Zoon. Ditzelfde vindt men ook bij de Maria verering. Maria als middelaar tussen ons en Jezus terwijl we in Hebr 9:15 gelezen hebben dat Jezus de middelaar is, en daar is er maar ÉÉN van – 1 Tim. 2:5, en Alleen Jezus is hiervoor speciaal VERWEKT. -Hebr. 5:5-6 – “Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt….Gij zijt priester in eeuwigheid”  De Geest van het Zoonschap, geen andere Geest. Dus hoe men erop komt dat er dan een andere Parakletos-geest buiten de Vader en de Zoon dit waarneemt!?  Een goede studie van Het Woord leert ons anders. Het is de Geest van de Vader (behorende tot de Vader) die door Jezus heen in ons woont. Één God en één Here.

Daarom liet Jezus Zijn discipelen meermalen blijken dat Hij, na Zijn taak op aarde te hebben volbracht, terug zou keren naar de Vader en dat Hij daarmee Zijn mens-zijn in zijn oude natuur de oude Adam d.m.v. de opstanding uit de dood zou afleggen waar de wet des doods van toepassing is (Rom 8:1) en de positie in te nemen naast de Troon van God in een verheerlijkt lichaam, en daarmee een woonstede en plaats in Zijn Troon voor ons is bereidt. Jezus in ons, wij in Hem, en Hij in de Vader. Alleen door de Zijn Geest, kunnen we zeggen dat JEZUS HERE IS, geen aparte God (1 Cor. 12:3). God werkt DOOR JEZUS, en Jezus is de weg naar de Vader. Jezus noemt God meer dan Hijzelf. Er is maar één God. En deze zijn één. Het Godsbeeld is namelijk:
“Voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en ÉÉN HERE, JEZUS CHRISTUS, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem” 1 Cor. 8:6

De Shema

Als we God de Vader, Jezus en de Heilige Geest als drie aparte goden zien, dan lasteren we God en de Shema: Hoor de Here is ÉÉN – Marcus 12:29, en vervallen we in wetteloosheid.
Het gaat dus om het grote verschil tussen Jezus als mens toen op aarde en Zijn status als Zoon van God en Hogepriester aan de rechterzijde van de Vader in de hemel. “Zo kennen wij Jezus niet meer naar het vlees” 2 Cor.5:16, maar naar de Geest, waarin wij moeten wandelen, in ZIJN Geest. Wij wandelen in de Geest van Christus, tot eer van de Vader. De Opstanding van Jezus heeft de bedekking weggehaald van de wet. Dood voor de wet en zonde.  Hierdoor hebben we een nieuwe vrijheid in Christus: 

“Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu IS DE GEEST; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop GEEN BEDEKKING MEER IS, de HEERLIJKHEID WEERSPIEGELEN, VERANDEREN NAAR HETZELFDE BEELD VAN HEERLIJKHEID TOT HEERLIJKHEID, IMMERS DOOR DE HERE (Jezus) DIE GEEST IS” 2 Cor. 3 15-18.

Als de mens Jezus dus sprak over de Heilige Geest, dan sprak Hij over de Geest van Zijn Vader én over Zichzelf, en wel over Zichzelf in Zijn verworven verhoogde Naam en positie als Eeuwige Hogepriester tot eer van de Vader. -Fill.2:9 – DIT is dus de ANDERE TROOSTER die bedoeld wordt. De nieuwe heerlijkheid. Jezus is een totaal ANDER persoon geworden, verheerlijkt door de Vader, er is geen ander entiteit bijgekomen. Jezus heeft de Naam boven alle Naam.

De oude mens is voorbij

De oude mens, Adam is voorbij. Hier de omschrijving van Jezus die ANDERS is nu Hij verhoogd is: Hebr. 1:1-4 – 

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,  heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen (God), die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.”

Efeze 2:14-21 – ” Want Hij (Jezus) is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen (u en ik),  en de twee, tot één lichaam verbonden (dat is Jezus, u en ik in de Vader), weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.  En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart (de heidenen), en vrede aan hen, die dichtbij waren (de Joden); want door Hem hebben wij beiden (Jood en Griek) in één Geest de toegang tot de Vader.  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,  gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.  In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here,  in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”

Maar één middelaar

“Want er is ÉÉN God en ook ÉÉN middelaar tussen God en mensen, DE MENS CHRISTUS JEZUS.” 1 Tim. 2:5. 
Er is dus nu ÉÉN grote Hogepriester, en ÉÉN middelaar tussen de Vader en ÉÉN die op gelijke wijze verzocht is geweest, en dat is Jezus, de ANDERE Trooster die vermeld is in Joh 14. Hebr. 4:14 – “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar ÉÉN die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. “

 Hoe kan je meevoelen als je het niet hebt  meegemaakt. Maar God zij dank, Jezus KAN MEEVOELEN OMDAT HIJ HET HEEFT MEEGEMAAKT, als gelijke wijze als ons. De bedrieglijke heilige geest in de drie-eenheid kan dit niet, want die is niet in het vlees gekomen en kan niet meevoelen!. DAAROM IS JEZUS GEKOMEN, het beeld Gods, de afschaduw van ZIJN wezen. Hebr. 1:3 – 2 Cor. 4:4
Hierin belijden wij Jezus die in het vlees gekomen is die op gelijke wijze verzocht is geweest, doch zonder te zondigen, maar door Zijn dood en Opstanding nu thans werkende door Zijn Geest, als Hogepriester – De Geest van Christus die één is met de Vader – in ons woont en weer door Zijn Geest in het vlees gekomen is, dat betekend IN U EN MIJ, als het lichaam van Christus, en tempel en woonstede Gods, dat zijn WIJ, die “de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis” – Efeze. 2:16 – en Jezus als HOOFD, want –“Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is HET HOOFD (Godhead) van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.” 1 Kol. 1:17-18.

Dit is toch even andere koek dan dat wij eeuwen zijn geleerd door verkeerde leer van het misleidende Roomse Antichristelijke Kerk instituut. Verder in 1 Kor. 12 kunt u lezen over wat dit lichaam van Christus met alle ledematen in staat is d.m.v. de uitingen en bedieningen van de Geest van de Here Jezus (1 Kor. 12:5)

U ziet het, Jezus is door zijn dood een totaal ANDERE persoon en middelaar geworden van een nieuw verbond; “En daarom is Hij de MIDDELAAR VAN EEN NIEUW VERBOND, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.” – Hebr 9:15 – Hebr 5:9-10 – “en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor ALLEN, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, DOOR GOD AANGESPROKEN ALS HOGEPRIESTER naar de ordening van Melchisedek.”

Een andere persoon?

“Ja, maar uit de manier waarop Jezus spreekt over de Heilige Geest meent men te kunnen afleiden dat Jezus wel degelijk over een andere persoon spreekt. “

Er wordt nogal eens vergeten dat Jezus de status die Hij voorheen als God had bij Zijn menswording heeft afgelegd -Filip. 2:5-11. Hij was dus echt mens en als mens sprak Hij over de Heilige Geest. Waarmee ik wil aanduiden dat de mens Jezus sprak over de God die wij kennen was Jezus zelf als dezelfde God die de Joden in het Oude Testament kenden als Jahweh de “Ik Ben” en Vader van het verbondsvolk. “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.” Johannes 8:58.

 Bij God is geen tijd. De Vader/Zoon éénheid kunnen zich in alle tijdslijnen bewegen. Ze werken drie dimensionaal. Satan heeft gelukkig die mogelijkheid niet.
Jezus is de “Hij die IS, die WAS en KOMT. Voor ons is dit niet te begrijpen, omdat wij denken vanuit een tijdsbestek, een begin en een eind. God is eeuwig zonder begin en eind, is niet te vatten.

Jezus moest eerst in zijn aardse tent “in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw en eeuwig hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen.” Hebr 2:17-18. Van de persoon Jezus en zijn Geest die de Parakletos is, maken wij deel uit. Wij zijn het lichaam van Christus, die een plaats heeft.

Jezus heeft de plaats voor ons bereidt

Jezus zegt: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, op dat ook gij zijn moogt waar ik ben. – Johannes 14:2-3″Simon Petrus zeide tot Hem: Here, waar gaat Gij Heen? Jezus antwoorde: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen” (Johannes 13:36). 
Oh wat had Petrus graag meegegaan waar Jezus heenging. Dit kon nog niet omdat Jezus eerst een plaats moest voorbereiden, namelijk die voor ons. Hij moest eerst sterven en opstaan uit de dood en verhoogd en verheerlijkt worden; “En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken…” (Johannes 12:32) Jezus is na Zijn dood in de opstanding verschenen aan Zijn discipelen, maar bracht hen niet gelijk mee waar Hij zou zijn, nee de plaats die Hij ons bereidt heeft is heel wat anders als wij denken namelijk onze plaats IN HEM IN DE HEMELSE GEWESTEN, niet na onze dood zogenaamd in de hemel maar: “Opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben” -Johannes 14:3.

Het Hemelse gewesten besef

In Ef. 1 :20 wordt gezegd dat God Christus uit de doden heeft opgewekt en Hem gezet aan Zijn rechterhand in Zijn Troon. Dit is Zijn plaats. Want aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Matth. 28 :18)
Als Christus door de Vader gezet is geworden in Zijn troon, in de hemelse gewesten “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw” (Ef. 1 : 21), dan zijn wij ook met Hem in die Troon, omdat Hij gezegd heeft – opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. – Joh. 14:3. God de Vader “heeft ONS mede opgewekt en ons MEDE EEN PLAATS GEGEVEN in de hemelse gewesten in Christus Jezus (Ef. 2 :6). Halleluja! – Alhoewel hier wel voorwaarden aan verbonden zijn. U moet dood zijn voor de zonde door de dood in onderdompeling in water en gedoopt zijn in de Geest van Christus door in de Geest te leven als Zoon van God met Christus.

Jezus verwierf ons een plaats in Zijn Koninkrijk
. Waar? In Hem in Zijn troon! “Gij in Mij en Ik in u” -Joh.14:10- En alle machten die onder Jezus voeten gesteld zijn, zijn eveneens onder onze voeten gesteld. De geweldhebbers de machten, zij werden door God, in Christus, onder onze voeten gesteld. Alle overheden, machten, wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten (Ef. 6 :12).  Laten wij ons onze gezagspositie in Christus bewust worden en onze troonrechten doen gelden tegen de opdringende legers van de vijand, door de Geest die ons de opstandingskracht geeft, door de God de Vader gevolmachtigde Zoon, Jezus Christus, en dat niet alleen, wij zijn samengegroeid met Christus, Zijn Geest is onze geest,  Zijn leven is ons leven. “Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus, want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt…allen zijn wij met één Geest gedrenkt” (1 Cor. 12 :12, 13). Het is de Geest van Christus die in ons woont. Als wij in Hem zijn, dan zijn we in de Waarheid, dat betekent dat we alle vleselijk denken en handelen hebben afgelegd die door de wet der zonde en des doods aangesproken worden, en als Hij in ons woont dan zijn we vervuld met Zijn Geest. “Gij in Mij en Ik in u”-Joh.14:10- we gaan verder met deze openbaring

Het huisgezin van God

Dit is de nieuwe ordening; “Maar Christus opgetreden als Hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping.” Hebr 9:11. Het gaat hier om de volmaakte tabernakel (Tempel, Huis) waarin God de Vader en de Zoon wil wonen en dat zijn WIJ, want wij zijn een NIEUWE SCHEPPING. Dat is een ander geestelijke geboorterecht en niet van uw oude vleselijk aardse, daarin zitten de vloeken van uw voorouderlijk geslachten in, n.m. zonde, ziekte en als laatste de dood.
Wij zijn niet meer van deze wereld maar, “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping (het is alles nieuw geworden (SV)); het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” – 2 Kor. 5:17

Deze nieuwe schepping is tevens ook een woning, een tabernakel geworden waarin de Geest van Christus woont, die één met de Vader is; Hebr. 10:19-21 – “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben.”

Hebr. 3:1-6 – “….maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.” Dus we moeten niet afdrijven en denken “eens gered, altijd gered”. We moeten onze behoudenis blijven bewerken.

1 Kor. 6:19 – “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”
Ziet u: Het huis van Christus zijn WIJ. Wij zijn een tempel geworden, een huis waarin God de Vader en Jezus woont het huis waar Wij (God de Vader en Jezus) zullen tot hem komen en bij hem wonen.” – Joh. 14:23 – waarvan wij een grote priester over het huis Gods hebben namelijk Jezus. Of is dat de Heilige Geest de ANDERE Trooster die in de drie-eenheid als derde persoon aangesteld en gelijk aan God is? Ik denk dat het voor u nu wel duidelijk is dat dit klopt, want God de Vader en Zijn Zoon Jezus getuigen heel wat anders. 

Als wij samen als gelovigen het lichaam van Christus zijn dan woont natuurlijk ook de Geest van Christus in ons, die ÉÉN is met de Geest van de Vader. Dus als we het hebben over de Heilige Geest is dit de manifestatievorm van de Vader en de Zoon. Jezus is degene die de Heilige Geest, die van de Vader uitgaat, uitdeelt (Joh. 15:26). De Vader als Geest die het uit de Zoon neemt en de Zoon die het uit de Vader neemt.

 Ik hoop dat u nu een beter en juist beeld van de Heilige Geest hebt die Trooster genoemd wordt. Paulus schreef in de Efeze brief 3:4 over het inzicht in het geheimenis in Christus. Dat is dat wij beiden, Jezus, u en ik in één Geest, dus de nieuw geschapen mens – de twee tot één nieuwe mens, tot één lichaam verbonden is -Efeze 2:16 – Het is Jezus die ons niet als wezen achterlaat, de “Ik komt tot u” is IN ons tot één- Joh. 14:18-20 –

 “Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet MIJ, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en GIJ IN MIJ EN IK IN U.” – de twee tot één lichaam Ik en u in Jezus en Jezus in God als medeburgers in het gezin van God. In Rom. 8:9 zien we staan “Gij daarentegen echter zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe”. 

Zonder de Heilige Geest kunnen we geen inzicht hebben in het wezen van het evangelie van Christus, en de diepte van de Vader dan alleen door de inwoning van de Heilige Geest namelijk de Geest van Christus. Alles draait om het mysterie van Jezus Christus Zijn persoonlijkheid, Hogepriester en Zijn Geest aan wie God alle autoriteit en Naam boven alle Naam gegeven heeft. God is namelijk een gezin: immers, God noemt Jezus Christus Zijn Zoon, terwijl omgekeerd Jezus Christus God Zijn Vader noemt. Het Gezin van God, dat nu bestaat uit de Vader en de Zoon, is nog steeds niet compleet. Het is Gods ongelooflijke plan om daarom meer personen aan dit Gezin toe te voegen namelijk u en mij! En Hij gebruikt zijn eigen Heilige Geest om dat te doen, dat is Zijn Zoon waarmee God één is. 

Jezus bereiden ons al een woning toen Hij zei ik ga heen om een woning te bereiden in Joh 14:3, en in Efeziërs 2:6 is het verwezenlijkt om samen met de Vader en de Zoon, want wij hebben door Jezus beiden in ÉÉN GEEST, dat is de Geest van Christus toegang tot de Vader in de Troon van de Vader in de hemelse gewesten. “Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus.” Hebr.3:1-

Broeder en zuster u bent deelgenoot van de hemelse roeping en huisgezin van de – Ik in mijn Vader GIJ IN MIJ EN IK IN U. En dat betekend dat we gelijk ook tot een heilige natie behoren, en ook priesters zijn van het Huis Gods functionerend IN het lichaam van Christus waar Jezus het hoofd van is.  Wij zijn Koningskinderen met een priesterlijk ambt.

Let op deze geweldige tekst; “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.” – 1 Petr. 2:9. – 
Dit priesterschap is niet alleen voor straks, maar wij zijn het met en IN Hem, nu al. In het Duizendjarig rijk wordt dit een meer prominente rol, want daar zullen we het fysiek zijn. -Op. 20:6-, althans als wij onze geestelijke kroon die we verkrijgen door volharding niet verliezen. “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”-Jak. 1:12-


Getuigen 
Joh. 15:26. – “IK BEN HET die van Mijzelf getuig, en ook de Vader die Mij gezonden heeft, getuigd van Mij”-Joh 8:18.
“…en gij MOET ook getuigen” Joh. 15:27, omdat “Ik in mijn Vader ben en gij in Mij EN IK IN U” – Joh.14:20. – “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid (Jezus als Hogepriester), die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen” (U en ik door Zijn inwonende Geest, de Geest van Christus die alles uit de Vader neemt en u verkondigt).
Dit getuigen gaat met wonderen en tekenen gepaard, anders is het een hol geluid. De opstandingkracht van Jezus moet gezien worden in genezing en herstel en door de gaven van de Geest.

De “IK IN MIJN VADER EN GIJ IN MIJ EN IK IN U“, is de Geest van Christus in samenwerking met de Geest van de Vader die door ons heen getuigd hier op aarde. De Vader en wij getuigen van Jezus, van Zijn volbrachte werk hier op aarde. Wij zijn nu het lichaam van Christus en Jezus is het Hoofd
. Dus, hier ziet u weer dat als Jezus sprak over de Heilige Geest, dan sprak Hij over de Geest van Zijn Vader én over Zichzelf, die nu woning maakt in ons, want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt…allen zijn wij met één Geest gedrenkt” (1 Cor. 12 :12, 13). In Christus zijn we, in één lichaam. Wij zijn levende getuigen van Jezus van een beter verbond met betere beloften. 

De Heilige Geest is de verheerlijkte vorm van de Zoon in de Vader en de Vader in de Zoon

 
“Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in Zich verheerlijken, en Hem terstond verheerlijken.” Joh. 13:31-32 –

De verheerlijking van de Vader in de Zoon, en de Zoon in de Vader. Geen derde persoon in dit te vinden, dan alleen God de Vader en Zijn Zoon. “ÉÉN God de Vader, en ÉÉN Heer, Jezus Christus”. -1 Kor 8:6 – en Jezus heeft de volmacht om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. – Matt. 3:11 – 

De Vader en de Zoon zijn IN ELKAAR verheerlijkt; “want Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.” – Joh 16:14 – Ziet u, alleen God de Vader de “HIJ” in de deze tekst kon Jezus verheerlijken door Zijn eigen Geest en andersom in de Vader zoals we ook gelezen hebben in Joh. 13:31-32. Dit bevestigt WIE er verheerlijkt wordt en WIE het uit Hem neemt; “Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij (de Vader) neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.” Joh. 16:15. 

En we hebben ook gelezen dat  “NIEMAND (buiten hun bestaan) weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren.” -Lucas 10:22 Er wordt ook hier geen vermelding gemaakt van een andere. Alleen de God de Vader en Jezus Christus onze Heer. Wie de Zoon niet als de ware Parakletos oftewel de Trooster ziet loochend Christus gezalfde bediening als enige middelaar en eeuwige Priester in de hemelse gewesten en daarmee ook de Vader.


U ziet dat het steeds om de interactie tussen de Vader en zijn eigen Zoon gaat, en waarvan wij deel maken als lichaam en tempel van Gods eigen Geest, de Geest van de EENHEID van de Vader en de Zoon. De Zoon haalt het (nog steeds) uit de Vader en de Vader haalt het uit de Zoon en verkondigd het aan ONS, Zijn lichaam om de grote daden Gods te verkondigen. Satan tracht ons steeds meer de eenheid van de Vader en de Zoon te ontkrachten door valse leringen van boze geesten, n.m. ons afleiden en misleiden van degene die alle macht in de hemel en op aarde heeft, de ZOON VAN DE ALLERHOOGSTE GOD. In de traditionele kerk wordt Jezus al niet meer gezien als de enige weg en waarheid naar de Vader en het leven. 

Twee getuigen

“En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is;  Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij”. (Joh. 8:17-18), dus TWEE getuigen, en daarmee zullen we weten dat Jezus in de Vader is en de Vader in Hem en jij en Ik in hen – Joh.14:20 – Opdat wij ook als christenen onder elkaar één zijn – Joh.17:21-23 . Niet door de drie-eenheid, maar door de éénheid van de Vader en de Zoon, de gevolmachtigde. We spreken dus niet alleen van kracht, maar ook gelukkig over de persoonlijkheid van de Heilige Geest, de Vader die door de Zoon als Hogepriester heen werkt en de Zoon als middelaar die het uit de Vader neemt. Geen HG als derde persoon in de Godheid, geen heilige Maria als middelaar, maar Jezus als KONING VAN ONS HART. 

Een betere Koning en Priester

We hebben in Jezus een betere Koning EN Priester (Trooster). Deze Koning heeft plaatsgenomen op de troon. De oude dingen hebben wij achter ons gelaten en wij

BETERE

hebben ons uitgestrekt naar nieuwe dingen, naar een nieuwe bewind. “Zo is dan wie IN Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” – 2 Kor. 5:17. Er zijn betere voorwaarden geschapen. In de Hebreeënbrief wordt meerdere malen over dit “Betere” gesproken. Thans wordt een BETERE hoop gewekt (7: 19); Jezus is borg geworden van een BETER verbond (7 : 22); Hij is Middelaar van een BETER verbond, waarvan de rechtskracht op BETERE beloften berust (8: 6); BETERE offeranden (9: 23); wij bezitten een BETER en blijvend bezit (10: 34); Zij verlangen naar een BETER, dat is een hemels vaderland (11 : 16); Deel hebben aan een BETERE opstanding (11 : 35); Daar God iets BETERS met ons voor heeft (11 : 40).

Dit betere uit zich in onze nieuw verworven leven die wij hebben IN Christus, in Zijn Opstanding, in zijn Priesterschap waarin wij medeburgers en erfgenamen zijn in één in het Lichaam van Christus hier op aarde, als Koningen en Priesters met Hem nu en indien wij volharden tot het eind in Zijn duizendjarig rijk. Op. 20:6.Samenvattend kunnen we stellen dat alle aandacht die er wordt gevestigd op de drie-eenheid niet overeenkomt met wat Jezus zelf leerde en daarom is dit eens te meer een reden om het hele drie-eenheiddogma af te wijzen. Het leidt de aandacht af van het evangelie van Jezus, van de positie die Jezus van de Vader heeft ontvangen en van het feit dat God Hem ook uitermate heeft verhoogd en Hem de naam boven alle naam heeft geschonken (Filippenzen 2:9).

Paulus geeft ook aan in Romeinen 1 dat Jezus, Gods Zoon – “gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, NAAR DE GEEST DER HEILIGHEID (Heilige Geest) door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Here” Rom. 1:3-4

Ziet u nu dat het werkelijke doel van de drie-eenheiddogma, zoals dat in het christendom is binnengeslopen, juist de AANDACHT wil afleiden van de eenheid tussen de Vader en Zijn gevolmachtigde  Zoon Jezus Christus. Die ene NAAM door wie wij behouden kunnen worden. Door die naam en God te vervangen door een “godgelijke drie-eenheid kliek” vervallen wij in Godslastering, verzonnen door Griekse filosofen door mythische archetypen fabels van aloude religies.

Als christen behoren we immers te weten dat er maar EEN GOD is en EEN HERE. Voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. Maar niet bij allen is die kennis.” 1 Kor.8:6-7

Judas 1:4 – Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en ONZE ENIGE HEERSER en HERE, JEZUS CHRISTUS, verloochenen.

Johannes heeft in zijn brieven al aangegeven dat dit de geest van de Antichrist is die zowel de Vader als de Zoon loochent door de derde persoon naast de Vader en de Zoon te zetten en ons af te leiden van de werkelijke eenheid tussen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus als gezalfde Hogepriester.

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? (Gezalfd voor een taak) Dit is de Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon Loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon beleid, heeft ook de Vader” 1 Joh. 2:22-23

Apostel, profeet, pastor, broeder of zuster, bent u er zelf verzekerd van welke Heilige Geest u gelooft? De Geest van de Vader de echte persoon Jezus Christus die door de Vader alle volmacht is gegeven – Joh 16:15 en Efeze 1:21 – Die de doper is met de Heilige Geest is, waardoor we roepen ABBA VADER- Mattheus 3:11 en Johannes. 13:20. En de ENIGSTE bemiddelaar is tussen God de Vader – 1 Tim 2:5 – en enigste Advocaat en helper – Hebr.7:21-25 Diegene die getuigde van de Vader, en de Vader van Hem –

Indien wij vervuld worden met Gods Geest dan is de samenstelling zo geformuleerd in Gods Woord:

Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en WIJ – (dat is God de Vader en Jezus onze Heer) – zullen tot hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23

Te dien dage zult gij WETEN, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Johannes 14:20


  1. Arius

Arius verwierp de gedachte dat Jezus, de zoon van God, ook God zelf is. Hij leerde dat Jezus het voornaamste schepsel was en ondergeschikt aan God de Vader. Hierbij werd hij fel bestreden door Athanasius, die Jezus’ goddelijkheid een centraal punt vond, wat er toe leidde dat de kerk na Athanasius’ dood Arius’ gedachten als ketterij verwierp.

Mede door de controverse over de opvattingen van Arius kwam de kerk tot de vaststelling van de leer van de drie-eenheid van God en de tweenaturenleer van Jezus Christus. De verwerping van Arius’ leer vond in 325 plaats op het Eerste Concilie van Nicea, toen de geloofsbelijdenis van Nicea werden opgesteld. Deze uitkomsten maakten nog geen einde aan de controverse. Uiteindelijk werd pas ruim een eeuw na Arius’ dood, op het Concilie van Chalcedon in 451, de leer van de drie-eenheid vastgelegd. Er waren nog twee concilies (kerkvergaderingen) nodig, alvorens men tot de definitieve afronding van deze theologische kwesties kwam. Het heeft daarna nog ruim twee eeuwen geduurd, voordat het arianisme volledig verdwenen was.

2 Comma Johanneum – https://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

Het Comma Johanneum is een korte zin (“Comma”) die in de meeste vertalingen van de Eerste brief van Johannes tussen 1522 en de tweede helft van de negentiende eeuw te vinden is, omdat de zin voorkomt in de veel gebruikte Textus Receptus (TR). In vertalingen die het zinnetje bevatten, zoals de Statenvertaling luidt 1 Johannes 5:7-8 als volgt: (het Comma is vet gedrukt:)

7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel,

de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde,

de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Het resultaat wordt gewoonlijk begrepen als een duidelijke verwijzing naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De Drie-eenheid zelf komt niet als zodanig voor in de Bijbel.De tekst komt in de oudste Griekse handschriften niet voor. Ook wordt hij door de vroege Kerkvaders niet geciteerd, wanneer ze dit gedeelte van de Johannesbrief aanhalen. Kennelijk is het vers ergens tijdens de Middeleeuwen tussen de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament geraakt, misschien eerst als glos (kantlijn) in de kantlijn en daarna bij het kopiëren in de tekst opgenomen. Moderne Bijbelvertalingen laten het Comma weg, plaatsen het in een voetnoot of zetten het tussen haakjes, zie ook verder.

3 Constantine and his ceremonial entrance.

“Resplendent in purple and gold, Constantine made a ceremonial entrance at the opening of the Council, probably in early June, but respectfully seated the bishops ahead of himself. As Eusebius described, Constantine “himself proceeded through the midst of the assembly, like some heavenly messenger of God, clothed in raiment which glittered as it were with rays of light, reflecting the glowing radiance of a purple robe, and adorned with the brilliant splendor of gold and precious stones.” The emperor was present as an overseer and presider, but did not cast any official vote. Constantine organized the Council along the lines of the Roman Senate. Hosius of Cordoba may have presided over its deliberations; he was probably one of the papal legates.[4] Eusebius of Nicomedia probably gave the welcoming address.

Attendees. – https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

Johannes Mulder

contact:  anointingpower@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s