De gave van Vertolking van Tongen

DE GAVE VAN VERTOLKING VAN TONGEN

Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra

Evenals de gave van tongen, is ook de gave van vertolking van tongen, bovennatuurlijk in zijn werking. “Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” (1 Cor. 12: 11). Het is niet zo, dat men door de gave van vertolking van tongen, het gesprokene in tongentaal kan verstaan. “Want wie in een tong spreekt … niemand verstaat het.” (1 Cor. 14: 2). De tongentaal blijft een onbekende taal, ook voor degene die de gave van vertolking van tongen ontvangen heeft. Zo is de gave van vertolking van tongen niet een bekwaamheid om te vertalen, woordelijk weergegeven in de eigen taal, wat in een vreemde taal of tong gesproken is.

De gave van vertolking van tongen is de bekwaamheid om door inspiratie de inhoud weer te geven van een boodschap die in tongen werd geuit. Wat wij dus door deze gave weergeven is een vertolking, die niet altijd een letterlijke vertaling behoeft te zijn. Daarom, gaat u nooit met uw verstand deze dingen kritisch beoordelen. Neem alles in geloof. Het is de Heilige Geest die alles toedeelt. Het is een inspiratiegave. Een vertolking van tongen is een geïnspireerde uiting. Door deze gave spreken wij door de Heilige Geest geleid en weten van te voren niet welk woord het volgende zal zijn. Alles wat de Heilige Geest werkt, is tot stichting van de gemeente, daarom is de profetie belangrijker dan de tongentaal, tenzij het wordt uitgelegd. “Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” (1 Cor. 14: 5b). Wanneer dus de tongentaal wordt vertolkt, is dat gelijk aan de profetie. Paulus wil dat wij er naar zullen streven om zoveel mogelijk tot stichting van de gemeente te zijn. “Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.” (1 Cor. 14: 12, 13).

Niemand behoeft onzeker te zijn of de gave van tongen en vertolking wel voor hem of haar bedoeld is. Gods woord zegt: “Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt.” (1 Cor. 14: 5). “Derhalve moet hij die in een tong spreekt, bidden, dat hij (niet een ander) het moge uitleggen.” (vers. 13). Gods woord maakt dus heel duidelijk dat de Heer wil dat wij allen deze gave bezitten en gebruiken. Laat niemand dus aarzelen om ook deze gave van de Heer te ontvangen. Laat hij niet een boodschap van de Heer uitspreken in tongen en verwachten dat een ander het zal vertolken.

Wie bidt, ontvangt (Matth. 7 : 8)

Als er een woord in de gemeente wordt gebracht in twee, ten hoogste drie tongen, dan moet er een vertolking worden gegeven. Is er niemand aanwezig die de gave van vertolking heeft, of gebruikt, dan moet men zwijgen in de gemeente. “Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken.” (1 Cor. 14: 27). Hier wordt niet gesproken over tongen met vertolking, deze zijn niet beperkt tot twee of drie. Daarom is het beter te zwijgen dan door te gaan met het uitspreken van tongen in de gemeente als er geen vertolker aanwezig is. Het beste en het meest tot opbouw van de gemeente is zoals het in vers 13 staat: “Derhalve moet hij die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.” (l Cor. 14: 13).

Dezelfde persoon die in tongen spreekt moet ook de vertolking brengen. Zo komt er nooit verwarring en een ieder ontvangt een volle zegen. Soms leidt de Heer het zo, dat door een aanwezige de boodschap in tongen zowel als de vertolking wordt verstaan. Dit is als de Heer op een bijzonder persoonlijke wijze iemand wil toespreken. Wij maakten het eens mee dat een zuster voor het eerst in een samenkomst kwam waar deze gaven functioneren. Zij had de Heer gebeden haar duidelijk te willen maken of deze samenkomsten werkelijk uit God waren, zij was vervuld van twijfel. Een vriendin, die zelf wonderbaar genezen en gedoopt was met de Heilige Geest, had haar meegenomen, maar zij had zoveel bedenkingen en men had haar gewaarschuwd, zodat zij niet wist wat zij geloven moest.

In de aanbiddingsdienst sprak iemand een boodschap uit, geïnspireerd door de Heilige Geest, in tongen me (vertolking, waarin de Heer bijzonder tot háár sprak. De spreker had zonder het te weten zuiver Hebreeuws gesproken, met de vertolking in eigen taal. De vrouw was een joodse dame, die Hebreeuws verstond. Zij werd overtuigd door de Heilige Geest, doordat de Heer haar op bovennatuurlijke wijze toesprak en het bevestigde door de herhaling in de vertolking. Ook hebben wij meegemaakt dat de Heer een zeer ernstige en waarschuwende boodschap sprak tot iemand die gekomen was met het doel de samenkomst te verstoren.

Deze man, een theoloog, werd toen in het Latijns aangesproken, een taal die niemand verder in deze samenkomst verstond of sprak, maar hij had het op de universiteit geleerd. Hoewel deze man moest erkennen dat het alleen een wonder van God kon zijn dat iemand de beschikking kreeg van God deze taal te spreken zonder deze te hebben geleerd, met een zuivere vertolking in het Nederlands daar achteraan, heeft deze man zich niet bekeerd van zijn weg. Zo zien wij letterlijk gebeuren zoals de bijbel zegt: “Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Heer. Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen.” (1 Cor. 14: 21, 22). Voor de één is het een teken waardoor hij wordt overtuigd en getrokken, voor de ander een teken wat tegen hem zal getuigen, door de verharding van zijn hart.

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s