DE VERBORGEN (PRE-TRIB) OPNAME VAN DE GEMEENTE IS DIT WEL BIJBELS ?

Mattheüs 24:4:”En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Ziet toe, dat niemand u verleid”

Wij leven in de tijd van de Grote Leugen en verwarring. Zelfs de Bijbel wordt gebruikt om te misleiden. De toestand van vandaag is zo, dat er vele stemmen rondgaan en zeggen volg mij, ik heb de waarheid, en dat mensen amper weten wat de Bijbelse waarheid is. Kunnen ze die herkennen als die hun gebracht wordt. Pilatus zei “wat is de waarheid” toen Jezus zei dat Hij voor de Waarheid zou getuigen. (Johannes 18:38).

Zo ook het dogma over de verborgen opname van de Gemeente. Deze studie geeft een antwoord op het ontstaan van deze misleiding van de Roomse kerk.

Er heerst vandaag de dag een grote onzekerheid onder de kinderen Gods aangaande de wederkomst van Jezus en in welke tijdsruimte deze heerlijke gebeurtenis staat tegenover de opname en de verdrukking.

Zullen de Christelijke gelovigen door de Here opgenomen en in de hemel met Hem zijn nog voor de Grote verdrukking die op de aarde komt en dan als die voorbij is weer samen met Hem terugkeren bij Zijn Wederkomst, of zullen zij door die verdrukking gaan en daarna opgenomen worden in de lucht, terwijl Hij neerdaalt om op aarde te komen regeren?

Het woord “opname” of de uitdrukking “Opname der gemeente” komt in de Bijbel niet voor. Toch is dit voor velen een zeer bekende zaak. Dat een uitdrukking niet in de Bijbel staat en toch voor christenen een vast begrip weergeeft, komt meer voor. Het woord “Drie-eenheid” staat ook niet in de Bijbel en het valse dogmatische begrip is bij elke christen bekend.

Wat wordt er nu met die “opname der gemeente” bedoeld en wat zegt de Bijbel er over?

DE TOEKOMSTIGE INTERPRETATIE EN DE HISTORISCHE INTERPRETATIE

Het dogma van de verborgen opname van de gemeente vindt zijn grond in de opvatting, die sommige Bijbel-onderzoekers aanhangen, n.l. dat de Tweede komst van Jezus Christus zich in twee etappes zal voltrekken.

In de eerste etappe zou Hij in het geheim komen, door niemand gehoord of gezien, om zijn gemeente van de aarde weg te voeren en de heiligen met Zich mede naar de hemel te nemen gedurende een periode van drie en een half jaren of van zeven jaar. Gedurende dit tijdperk zou de Heilige Geest Zich van de aarde terugtrekken en het dictatorschap over de gehele aarde zou in handen vallen van een atheïstische antichrist, terwijl de grote verdrukking in al haar furie over de wereld raast. Aan het einde van dit tijdperk vangt de tweede etappe van de Wederkomst des Heren aan, wanneer Hij in al Zijn glorie ten tijde van de grote Armageddonconflict verschijnt met Zijn engelen en al Zijn heiligen om een einde te maken aan de opstand van de mens tegen God. En om gedurende 1000 jaren over de aarde te regeren.

Nergens in de Schrift is enige bevestiging te vinden voor zo’n beschouwing.

Dit geeft de toekomst interpretatie van de profetie weer. Dit is ook wat de evangelische gemeente leren, zoals de Middernachtsroep van Malgo, Zoeklicht, Maasbach, EO, enz. Maar juist zij leven in totale onkunde, dat de waarheid van de uitlegging betreffende de profetieën over het tijdperk onmiddellijk voorafgaande aan het Duizendjarig Rijk anders zijn dan hun uitleg, zij vergeten namelijk de z.g. Historische interpretatie. Die leert dat de profetieën van Daniël en van Openbaring progessievelijk in de geschiedenis van Europa en het Nabije Oosten in vervulling zijn gegaan en dat de zeven gemeenten, zegels, schalen en bazuinen uit Openbaring progessievelijk in vervulling zijn gegaan op verschillende tijdperken van de laatste 1900 jaren, en dat de eerstvolgende grote gebeurtenis van Gods profetische agenda in de Krijg van de Grote Dag des Heren, waaraan de Heer een abrupt einde zal maken bij Zijn wederkomst om het Koningschap over Israël (12 stammen) in handen te nemen en om gedurende duizend jaren over de aarde te regeren als Koning van Israël, dit is voor velen onbekend.

DE VERDRUKKING EN DE GROTE VERDRUKKING

DE VERDRUKKING

Gezaghebbende geschiedschrijvers melden dat er 10.000.000 Christenen de marteldood gestorven zijn gedurende het tijdperk van het heidense-Romeinse-Rijk. Dat wil zeggen gedurende de eerste drie en halve eeuw van de Christelijke jaartelling, tot aan de bekering van de Romeinse keizer Constantinus.

Al deze afschuwelijke wreedheden tegenover de Christenen gedurende deze periode zijn overschaduwd door de slachting die onder hen is aangericht tijdens het bewind door de RK-Kerk 1260 jaar vanaf 606 tot 1866 A.D. Berekend dat als direct gevolg van de vervolging van de Protestanten door de kerk van Rome, zo’n 50.000.000 het leven verloren. Sommigen op een afschuwelijke manier. Wij leren vandaag nog in onze geschiedenislessen van de wrede rechtbanken en pijnbanken van de RK-Kerk.

Protestanten werden op wrede wijze gedwongen hun geloof te verloochenen, om zo terug te keren tot de Moederkerk. Soms zijn er hele dorpen met mannen vrouwen en kinderen aan het zwaard geregen van de soldaten van de Roomse Kerk en niemand werd in leven gelaten. Hieraan herinnert de “Bartholomeusnacht”en de vlucht van de Hugenoten uit Frankrijk. Zij zijn een deel geworden van de geschiedenis van Zuid-Afrika.

De kerk van Rome zal vandaag de dag weer hetzelfde doen als zij aan de macht komt. Nog slechts enkele jaren geleden zijn er mensen door de Roomse Kerk om het leven gebracht om hun Protestants geloof.

Deze verschrikkelijke wreedheden hebben de oude Hervormers en hun voorgangers de ogen doe opengaan en zij hebben met hun vinger naar de paus van Rome gewezen en gezegd: “Daar is de man van Zonde” van 2 Thessalonicenzen, de antichrist.

Laten wij het woord van God wat nader bekijken. In de eerste plaats moeten wij onthouden de tijd waarin dit alles gebeurde (34 na Christus). De jonge Gemeente was al door een periode van intens martelaarschap onder de wrede Romeinse Keizers gegaan. Talloze gelovigen hadden reeds hun leven ten offer moeten geven aan leeuwen in de arena en als fakkel moeten dienen op de feestterreinen van die wrede heidenen.

Juist zij hebben intens uitgezien naar de wederkomst van onze Here Jezus. Het was ook de hoop en verwachting van de eerste Christenen dat de Here Jezus hen zou verlossen tijdens hun leven. Paulus heeft de woorden van 2 Thessalonicenzen geschreven om hun er op te wijzen dat er eerst zekere dingen zouden moeten gebeuren voordat de wederkomst van onze Here Jezus zou plaats vinden en onze vereniging met Hem (vers één).

Er is geen grotere afval van het primitieve Christelijke geloof te vinden dan na de bekering van Constantinus! Dit is uitgelopen in de donkere Middeleeuwen en wij plukken daar heden de vruchten nog van. Tegen deze afval heeft Paulus gewaarschuwd!

1 Thessalonicenzen 2:2-4:”Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren de zoon des verderfs, de tegenstander”.

Het is niemand anders dan de paus. Hij spreekt niet over een individu maar over een stelsel, een Godsdienstig en niet een politiek stelsel dat in werking zou treden vanaf Paulus tijd tot aan de wederkomst van de Messias.

De historische interpretatie was de opvatting van de Kerk der martelaren. Het is de opvatting die leidde tot de Protestantse Reformatie. Het is de opvatting, die door grote mannen als Wycliffe, Luther, Calvijn, Latimer, Knox, Sir Isaac Newton, Jonh Foxe, Bunyan, Jonh Wesley. Professor Briks, Charles Finney, Moody, Grattan Cuinness, Charles Spurgeon, Young, en een schare van de meest geziene godgeleerden en Bijbelonderzoekers der kerk, gehuldigd werd. Het is de enige opvatting die bepaalde tijdperken en historische gebeurtenissen kan aanwijzen, en aan kan tonen hoe of deze de vervulling waren van zekere profetieën uit Openbaring

HET ONTSTAAN VAN DE TOEKOMSTIGEG INTERPRETATIE

De toekomstige interpretatie van de profetie daarentegen, werd voortgebracht door Francisco Ribera van Salamanca, Spanje, in 1585, Rooms Jezuïet. Met het doel om de historische interpretatie te bestrijden, die de oorzaak van de Reformatie was, doordat zij het Babylon van Openbaring 17 en 18 identificeerde als een kerkelijk systeem en aanvaardde dat de Antichrist het hoofd was van dat kerkelijk systeem. Ribera stelde dat de Antichrist een ongelovig menselijk wezen zou zijn, die aan het einde van de wereld zou verschijnen en gedurende 1260 dagen zou regeren. Ribera deed dit in opdracht van de toenmalige paus.

Tweehonderd jaar nadat Ribera zijn profetische uitleg gegeven had, introduceerde een andere schrijver, Manuel de Lacunza voor het eerst de voorstelling van de Verborgen Opname, die plaats zou hebben in de eerste etappe van de Wederkomst des Heren.

Hiermede werd voor het eerst in de geschiedenis van de Christelijke Kerk de leer van de verborgen opvoering oftewel Pre-Trib opname van de twee etappes van de Wederkomst van de Heer onderwezen Lacunza stierf in 1801.

Vijf en twintig jaar later, in de jaren 1826 tot 1830, begon een groep van Protestanten predikanten, waaronder Darby, Maitland, Irwing en anderen, de standpunten van Ribera en Lacunze te onderzoeken. Zij aanvaarden zowel Ribera’s Futuristische, als Lacunza’s standpunt ten opzichte van een verborgen opvoering en de twee etappes van de wederkomst van Christus. Dit vond plaats in een serie van conferenties bekend onder de naam van de Albury Park Conferenties. Deze mannen gaven drie boekdelen uit, handelende over de profetie, genaamd “Dialogues on Prophecy” waarin zij het futuristische standpunt naar voren brachten.

In 1830 werd in Schotland de z.g. “Paisley Society For the investigation of Prohecy“gesticht, en in Engeland een gelijksoortige organisatie. Deze organisaties begonnen de leer van de verborgen opvoering te propageren. Aldus vond de Futuristische Interpretatie der Profetie haar oorsprong. In Amerika werd het Futurisme eerst 25 jaren later onderwezen.

Om hun interpretatie te laten kloppen met Daniël 9 en de 70 weken of 490 dagen = jaren, is de laatste week toen losgekoppeld van de vorige 69 weken en is een opening van 2000 jaar gemaakt (de periode tussen de eerste en de tweede komst van de Messias) en deze opening is geplaatst tussen de 69ste en de 70ste week. Dit is bekend geworden als de “Great Parenthesis” of de “Gap Theory” waarin het profetische horloge zou stilstaan. Sinds die tijd (1830) is het als een bosbrand onder vele bewegingen verspreid en door hen als waarheid aanvaard. Slechts weinige weten dat dit verhaal van Roomse oorsprong is en bedoeld om de hervormers zand in de ogen te strooien, zodat zij niet de paus de mens van 2 Thessalonicenzen zouden herkennen.

Wij zien de uitleg volgens de Historische Interpretatie van de profetie van de 70 weken van Daniël door ze bij elkaar te houden en dat die 70 weken voltooid zijn met de doop van onze Here Jezus, Zijn dood en Opstanding, de steniging van Stefanus en Petrus preek in het huis van Cornelius.

Laat mij nu u aantonen hoe de toekomstige opvatting enige plaatsen in de Schrift geweld aandoet. Mattheüs 24:40-41

zegt:”Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal meegenomen (1) worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal meegenomen (2) worden en één achtergelaten”.

In Lucas 17:34-36 lezen wij hetzelfde.

De toekomstige uitleg is dat één opgenomen zal worden in een verborgen opname naar de hemel wanneer Jezus in de eerste etappe van Zijn wederkomst om Zijn Gemeente op te voeren. Maar een aandachtige studie van de verzen van Mattheüs 24 die hieraan voorafgaan, zullen aantonen dat in de plaats van dat de rechtvaardigen hier weggenomen worden in een verborgen opvoering, het de goddelozen zijn, die weggenomen worden wanneer Jezus met Zijn engelen en heiligen bij het Armageddonconflikt verschijnt. Het is niet juist om de verzen 40 en 41 uit hun verband te lichten en er een uitleg aan te geven, zonder rekening te houden met de andere verzen van het hoofdstuk.

Beginnende met vers 37:”Zeide Jezus: Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de Komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende..tot op den dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten eer de zondvloed kwam en hen ALLEN WEGNAM, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal meegenomen worden en één achtergelaten worden”.

Wie werden in de dagen van Noach weggenomen?

De goddelozen!

Lees nu Lucas 17:26-36:”En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten zij dronken, zij huwden tot op den dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op den dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van den hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op den dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op dien dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie op het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denk aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder die het verliezen zal. Die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal meegenomen, de ander achtergelaten worden”.

Wie werden meegenomen en verdelgd in de dagen van Noach en in die van Lot? ..De goddelozen!

Deze verzen duiden NIET op een verborgen Komst van de Heer om Zijn Gemeente weg te rukken zeven jaar voordat Hij komt om Zichzelf aan de gehele wereld te openbaren.

Vers 30 zegt: “Op dezelfde wijze zal het gaan op den dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt”.

Niet wanneer Hij in het geheim komt, maar wanneer Hij openlijk wordt geopenbaard, zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten. Of degenen, die meegenomen worden de rechtvaardigen zijn of de goddelozen, vers 30 toont in ieder geval definitief aan, dat het meegenomen worden plaatsvindt op het tijdstip wanneer de Heer komt om Zich te openbaren. Maar de andere verzen tonen aan, dat het de goddelozen zijn die worden meegenomen.

Mattheüs 13: 38-43 zegt:”De akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk: (Israël) het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is het einde der wereld (of juister vertaald der eeuw); de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld (eeuw). De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn Koninkrijk (Israël) verzamelen al wat tot zonde verleidt: en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in den vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars”.

De goddelozen zullen door Gods engelen worden weggenomen.

Een heimelijke opvoering van de gemeente door een verborgen Komst van de Heer is een leer, die tot de vorige eeuw onbekend was. Toen deze leer van de verborgen opname voor het eerst verkondigd werd, legde men grote nadruk op de griekse woorden “Parousia” en “Apokalupsis” Men beweerde dat “Parousia” altijd betrekking had op de wegvoering of heimelijke tegenwoordigheid van de Heer en “Apokalupsis” betekende wanneer Hij in al Zijn heerlijkheid geopenbaard wordt.

Maar de teksten die vermelden dat de Messias komt met grote macht en heerlijkheid, dat zijn de teksten waarin het “Parousia”  voorkomt. Mattheüs 24:27.

“Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo komt de Zoon des mensen”.

Wij vergissen ons als wij de mening verkondigen dat de “Parousia” steeds de heimelijke komst van de Heer aanduidt. Mattheüs 24:39 zegt immers:

“En niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst (tegenwoordigheid) van de Zoon des Mensen zijn”.

De vernietiging van de goddelozen ten tijden van Armageddon vond plaats bij de “Parousia” van de Heer. De engelen brengen dan het koren in de schuur. Mattheüs 13:24-30.

DE VERDRUKKING VAN DE LAATSTE DAGEN

Keren wij nogmaals terug tot Mattheüs 24:29-31. Dan blijkt onomstotelijk, dat de Komst van de Heer en het bijeen vergaren van Zijn heiligen plaats heeft na de grote verdrukking VAN DE LAATSTE DAGEN, en niet daarvoor.

“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van den hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van den Zoon des mensen verschijnen aan den hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen den Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkoren(Israël) verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere”.

En dit komt ook overeen met de eindfase van de verdrukking die moet komen vóór de opname die anders is dan de historische verdrukking vanaf de eerste gemeente, want dit is het oordeel met vuur waarin de grootste slachting plaatsvindt, waar de gesneuvelde van de Here in die dagen liggen van het enen einde van de aarde tot het andere. Zie Jeremia 25:31:-33; 30:23-24; Jesaja 2:10-22; Openbaring 19:11-21; 16:14.

Onmiddellijk na dit oordeel komt de Here Jezus op de wolken en dan gaan die Hem waardig zijn Hem tegemoet in de lucht samen met de ontslapenen rechtvaardigen, om samen met Hem op aarde te regeren voor duizend jaar. Openbaring 20:6; 2 Timotheüs 2:12; Openbaring 3:21.

Maar diegenen die gered zijn bij de wederkomst, maar niet in de overwinning staan, zullen niet onsterfelijk worden, maar deel uitmaken van de aardse bevolking in het duizendjarig vrederijk. Zij zullen in die tijd sterven om dan later met de andere heiligen die niet deelgenomen hebben aan de eerste opstanding, maar wel hun namen in het boek des levens zijn opgeschreven door het Bloed van het Lam zullen worden opgewekt met de tweede opstanding om geoordeeld te worden volgens hun werken. Maar de goddelozen wier namen niet in het boek des levens staan, zullen geworpen worden in de poel van het vuur. Openbaring 20:15

De Wederkomst des Heren geschiedt met luid bazuingeschal en Hij moet, wanneer Hij wederkomt, gezien worden, en Zijn uitverkorenen (de roeping hebben uitgevoerd) die Zijn wil gedaan hebben, zullen op dat ogenblik bijeen vergaderd worden om met Hem te zijn. Er is geen enkele aanduiding in deze verzen betreffende een heimelijke Komst van de Heer om Zijn Gemeente door middel van een verborgen opname weg te rukken. De apostel Paulus werd gezonden is naar de verloren schapen van het huis van Israël Mattheüs 10:5-6.

GEEN GEHEIME OPNAME IN DE SCHRIFT

1. Thessalonicenzen 4:13-16 laat ons zien dat de Komst van de Messias de Koning van Israël allesbehalve een verborgen, ongeziene en ongehoorde Komst is:

“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus WEDERBRENGEN MET HEM. Want dit zeggen wij  u met een woord des Heren: wij levenden, die ACHTERBLIJVEN tot de KOMST DES HEREN, zullen in geen geval den ontslapenen voorgaan, want de Here zal op een TEKEN, bij het ROEPEN van een aartsengel en het GEKLANK ener BAZUIN GODS,NEDERDALEN van den hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggenomen worden, den Here TEGEMOET in de lucht, en zó zullen wij altijd met den Here wezen”.

Hier zien we erg duidelijk dat wij die levend overblijven tot aan de wederkomst van de Here, de ontslapenen niet voorgaan.

Wij zullen niet in de wolken worden weggevoerd worden de Here tegemoet, voor de opstanding der ontslapenen, let op het woord “daarna” vers 17. Onze verandering zal komen in een oogwenk, maar alleen bij de laatste bazuin. En dit is geen geheime opname en ook geen geheime komst van de Here, nee elk oog zal Hem zien, volgens Openbaring 1:7.

“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen, Ja, amen”.

Hier is geen sprake van een verborgen opvoering, De Heer daalt neer vanuit de hemel, op een teken en op het geroep van een aartsengel en het geluid van de bazuin Gods! Dus geen sprake van iets heimelijks! Onze verandering zal komen in een oogwenk, maar alleen bij de Laatste Bazuin en wanneer de doden onvergankelijk opgewekt worden, volgens 1 Korintiërs 15:51-58.

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden”.

De theorie van de geheimen opname is tegenstrijdig met de Schrift. Volgens deze (any moment) leerstelling zal de opname 3½ jaar voor de Eerste opstanding plaatsvinden en zoals reeds gezegd, dit is niet in overeenstemming met wat in de Schrift staat.  Zie Daniël 12:1-3; Mattheüs 24:27-31; Marcus 13:24-27; Mattheüs 13:30, 38-43; Lucas 21:25-28.

En als er dus geen opstanding voor de zichtbare wederkomst van de Messias is en geen opname voor de opstanding, betekent dit dat de eindtijd Gemeente door de grote verdrukking zal gaan.

De geheimen opname theorie berust op een verkeerde uitleg van de Schrift: “Kijk Ik kom als een dief”. Op enkele plaatsen in de Bijbel vergelijkt de Messias Zijn komst als met die dief in de nacht, Mattheüs 25:43; Openbaring 3:316:15. Maar het moet toch voor u duidelijk zijn dat deze in verband staan met het onverwachts komen en niet met een geheimzinnigheid van Zijn komst. Het onverwachte en niet de geheimzinnigheid staat centraal dat zó een dief zijn aankomst niet meldt, zo zal de komst van Jezus de Messias ook onverwachts komen. Daarom schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen (1 Thessalonicenzen 5:4) “Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou”. Er is hier geen sprake van dat de wereld Hem niet zal zien en alles zal weten over de wederkomst; maar eenvoudig  dat zij onverwachts worden overvallen.

Paulus spreekt hier over de dag van de Here en die is niet gelijk aan de wederkomst, dit is echter een afzonderlijke studie. Het feit dat de wederkomst niet vooraf aangekondigd wordt is niet in strijd met het feit dat dit gepaard zal gaan met hoorbare en zichtbare tekens.

1 Thessalonicenzen 4:16:”Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aarstengel en  bij hetgeklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan”.

Wij geloven dat het feit dat de Messias onverwachts en als een dief in de nacht komt, helemaal past bij de beschrijving van zijn komst met “één geroep” en met grote “kracht” en “heerlijkheid”. Mattheüs 24:30. Het hele toneel is van een schielijke komst en op zo’n manier voorbereid? Onder welke groep schaart u zich?

Er is geen Schriftuurlijke grond om de wederkomst in twee fasen of gebeurtenissen te verdelen. Wanneer wij kijken naar de Schriftplaatsen aangaande de eindtijd-verdrukking, dan zien wij heel duidelijk dat de opname niet voor maar na de grote verdrukking plaats vindt. Lucas 21:16-18. Maar de duidelijkste Schriftplaats hieromtrent vindt u in Mattheüs en Marcus.

Mattheüs 24:29-31:”Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan den hemel en dan zullen alle stammen der zich aarde op borst slaan en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen (Israël) verzamelen uit de vier windstreken, van het enen uiterste der hemelen tot aan het andere”.

Wij kunnen deze twee gedeelte van dit gebeuren als volt plaatsen.

1. De verdrukking

2. Tekens in de hemel, die hun climax bereiken.

3. Het teken van de wederkomst

4. Het rouw bedrijven (degenen die niet gered worden)

5. De wederkomst zichtbaar voor allemaal, met grote kracht en macht majesteit en heerlijkheid.

6. De opname van de heiligen uit de vier windstreken, van de enen einde van de hemel tot aan het andere einde.

Toen deze leer van de Verborgen Opvoering of  voor het eerst verkondigd werd. legde men grote nadruk op de Griekse woorden

Parousia=Wederkomst

Apokalupsis=openbaring

Men beweerde dat “parousia” altijd betrekking had op de opvoering of op de heimelijke tegenwoordigheid van de Heer, en “apokalupsis” betekende wanneer Hij in al Zijn heerlijkheid geopenbaard werd. Maar de teksten die vermelden dat Christus Komst met grote macht en heerlijkheid zijn de teksten, waarin het woord “parousia” voorkomt Mattheüs 24:27 zegt:

Want gelijk de bliksem komt van het Oosten en licht tot het Westen, zo zal de Komst van de Zoon des mensen zijn”.

Zij vergisten zich, toen zij de mening verkondigden dat de “parousia” steeds de heimelijke Komst van de Heer aanduidt. Mattheüs 24:39 zegt immers:

“En niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de Komst  van den Zoon des mensen zijn”.

De vernietiging van de goddelozen ten tijde van Armageddon vindt plaats bij de “Parousia“van de Heer.

Met de komst van de atoombom en de verschijning van het Atheïstisch Communisme, zijn vele zich gaan realiseren dat het standpunt, dat zij toen hadden ingenomen, niet meer houdbaar was. Gepaard met de leer van de Verborgen opname van de Ekklesia, is de leerstelling dat de Heilige Geest op het zelfde ogenblik van de aarde zal worden weggenomen en dat gedurende een tijdperk van zeven jaren de invloed van de Geest van de aarde zal verdwijnen.

Gedurende deze periode, wanneer zowel de Gemeente als de Heilige Geest afwezig zullen zijn, en het absolute kwaad en de Antichrist de absolute macht uitoefent, zullen dan volgens deze leer de Joden Christus aannemen en velen uit de “heidenen” (de niet Israël volken) zullen weigeren om het merkteken van de antichrist te aanvaarden waardoor zij de z.g. heiligen van de grote verdrukking zullen worden, die zo talrijk zullen zijn, dat niemand ze zal kunnen tellen. De meeste van hen zijn zo verweven met het betaal-systeem, dat het een shock is om te kiezen om de implantaat te nemen. Leven en dood bepaald de keuze. Je kan niet meer kopen of verkopen. Hier begint de verdere grote afval die al bij de oecemene van de Paus is begonnen. Hier blijkt de volharding der heiligen.

Het verwonderlijke hier is dat zij een opvatting huldigen, die de noodzakelijkheid van de Heilige Geest om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel loochenen en verkondigen dat degenen, die weigeren Christus te aanvaarden, toen de invloed van de Kerk en de overtuigende kracht van de Heilige Geest nog aanwezig waren, dan wél zonder die hulp van de Heilige Geest zich tot Christus zullen wenden!

Jezus zeide, in Johannes 6:44:”Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft, hem trekke”.

Maar de huidige futuristen leren dat zonder dat de Vader, hen door de kracht en invloed van de Heilige Geest trok massa’s mensen zich gedurende de Grote Verdrukking zich tot Christus zouden wenden! Het Schriftgedeelte, dat aangehaald wordt om de opvatting te staven, dat de Heilige Geest van de aarde zal worden weggenomen is 2 Thessalonicenzen 2:6-8.

“En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat Hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, dien de Here Jezus zal doden door de adem Zijns monds en machteloos zal maken door Zijn verschijning, als Hij komt”.

Zij huldigden de opvatting dat: “Hij die op het ogenblik nog weerhoudt” of “tegenhoudt“, betrekking heeft op de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest van de aarde moest worden weggenomen, alvorens “de mens der wetteloosheid” geopenbaard zou worden.

Alle schrijvers, behorende tot de eerste Gemeente (het woord kerk komt in de Schrift niet voor), die heen wijzen naar deze weerhoudende macht, zeggen echter dat deze het heidense Romeinse Rijk onder Ceasaren was, die hier werd aangeduid Irenaeus Tertullianus, Chrysostomos, Jeromeus, en anderen, die tot de meest bekende schrijvers van de Eerste kerk behoorden, verklaarden dat de “Weerhoudende” invloed het Romeinse Rijk onder de Ceasars was, en dat dit Rijk, eerst verwijderd moest worden voordat de mens der zonde aan het licht kon treden.

In de grondvertaling staat niet dat het weerhouden zal worden, maar dat het zal “Opkomen” of zal “Oprijzen”, vooral in de laatste dagen, en we zien het zich life afspelen.

De geschiedenis van Europa toont duidelijk aan, dat toen het keizerlijke Rome der Ceasaren te val kwam, uit het as een ander systeem oprees, onder één hoofd, dat nog groter macht uitoefende dan die der Caesars, en waarvan de zetel van zijn macht zich in Gods tempel bevond. Namelijk het Pausdom. Hij zit in de tempel van God en doet zich voor als God. Hij is dus geen Godloochenaar. Nu in deze dagen zien we de Paus met zijn oecemene alle wereld godsdiensten verenigen onder zijn naam, “opdat zij allen één zijn” zoals het in Johannes 17 door de Paus wordt geïntrepeteert. Dit gaat zich eindigen als deze de fysieke tempel in Jeruzalem gaat bestijgen in wat voor een vorm dan ook, waar alle wereldgodsdiensten vertegenwoordigd zijn.

De antichrist-Paus gebruikt de z.g eenheid “unity and Peace” van het Vaticaan en ook de onder toeziend oog van Verenigde Naties, de ‘United Religions Organization’ (URO) voor om alle kerken, denominaties e.d. bij elkaar te binden tot een wereld religie. De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en de Here Jezus, maar om de universele liefde: de god in ons liefde. Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de duivel verwoord in de New Age beweging. Volgens de New Agers mag geen enkele religie exclusiviteit claimen zoals het christendom dat doet. De volmaakte religie zou bij de New Age te vinden zijn die zegt dat de mens zelf god kan worden: god moet niet buiten de mens gezocht worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god in de maak. Dat begon al in Genesis 3, waar de slang tegen Eva zegt: ,,Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. ” Daarmee begon de opstand tegen God.

Het woord “Anti” in het Grieks betekent tegen, of inplaats van, vooral dit laatste en dit is precies wat de paus zegt dat hij is: De plaatsvervanger van de Messias op aarde, in het Engels: “The Vicar of Christ”. In het Latijn: “Vicarius Filli Dei”.

Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden­-Oosten zal de Antichrist-Paus een eind maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. En dit zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal worden geroemd als een groot vredestichter. Eindelijk lijkt de wereld te hebben waar ze al zo lang op gewacht hebben: vrede en voorspoed. De antichrist-Paus zal op het hoogte punt van zijn macht, op de helft van de 7 jaar van zijn regering, de gelegenheid grijpen om zich in hun tempel te Jeruzalem, als een God te laten vereren, wat absoluut voor de Jood heilig schennis is. (Lees Mat.24: 15 en 2 Thes. 2:4). De Joden zullen zien bedrogen te zijn en daarom massaal vluchten. (Lees Mat. 24:21, 22) Tegelijk breekt het zwaarste deel van de grote verdrukking aan, waar Jezus over sprak in Mat. 24:21. Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan deze verdrukking en de macht van de antichrist, en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen.

De Paus zit vandaag nog in het Vaticaan en noemt zich nog steeds de plaatsvervanger van de Messias (Antichrist) op aarde met macht om zonden te vergeven. Een van zijn titels is: “My Lord the Pope”. Zijn kroon bestaat uit drie lagen en deze staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Vergelijk Daniël 7:25.

“Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten: (ruim 50.000.000) hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd”.

De Roomse kerk heeft het vierde rijk van Daniël, wat het Romeinse rijk was, voor 1260 (3½ x 360 = 1260) (vanaf 606 tot 1866 A.D.) overgenomen en absolute macht uitgeoefend over hetzelfde gebied als het Romeinse Rijk daarvoor.

Het woord “Anti” in het Grieks betekent tegen, of inplaats van, vooral dit laatste en dit is precies wat de paus zegt dat hij is: De plaatsvervanger van de Messias op aarde, in het Engels: “The Vicar of Christ”. In het Latijn: “Vicarius Filli Dei”. Openbaring 13:18 zegt dat het getal van het dier het getal van een mens is en dat zijn getal zeshonderd zes en zestig is (666). Vers 17 zegt dat zijn naam een getal is. Vers 18 zegt dat wie verstand heeft het getal van het dier kan berekenen. Laten wij het als volgt doen.

Latijn

V……..5 F……..-

I……..1 I……..1

C……..100 L……..50

A……..- I……..1

R……..- I……..1

I……..1 D……..500

V……..5 E……..-

S……..- L……..1

————

Totaal 666

vicarOfChrist

Verdere kenmerken van het Beest uit Openbaring 13:3-7.

Vers 3“En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna”.

En dit dier deed dit 42 maanden lang of 42 x 30 = 1260 dagen. Al de verschillende uitspraken van de paus:-zijn stellingen dat hij de plaatsvervanger is van de Messias op aarde; dat hij macht heeft om zonden op aarde te vergeven; dat zijn uitspraken onfeilbaar zijn; dat Maria zonder erfzonde was en ook opgenomen is in de hemel;- is dit niet Godslasterlijk, zijn dit geen grote woorden tegen God?

Openbaring 13:7. Het dier voert oorlog tegen de heiligen. (50.000.000 martelaren) vers 6: Is het geen lasteren van de paus door zichzelf “My Lord God the Pope” en plaatsvervanger van de Messias te noemen?

2 Thessalonicenzen 2:5:”Herinnert gij niet, dat toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?”

Paulus kon niet alles op schrift stellen. want het gevaar was er altijd dat zijn brieven onderschept en aan de keizer voor gelegd konden worden. Hij herinnert hen er dus aan wat hij mondeling meegedeeld heeft toen hij bij hen was

2 Thessalonicenzen 2:6:”En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd”

Openbaring 13:6. Het dier lasterde tegen God en Zijn Naam. Dit heeft de paus gedaan, door zichzelf gelijk te stellen met de Messias van Israël. Het dier lasterde tegen de tabernakel van God.

De geschiedenis leert ons dat niet lang na de val van het Heidense Romeinse Rijk en de verdwijning van de keizers, de Roomse kerk met de paus aan het hoofd is ontstaan, die een nog grotere politieke macht uitgeoefend heeft en zelfs meer macht had dan de keizers van Rome. Maar omdat de paus in de gedaante van het Christelijke geloof is verschenen, kon dit niet eerder openbaar worden dan nadat de keizer van het toneel was verdwenen.

Uit de geschriften van de kerkvaders en van de geschiedenis van de eerste vier eeuwen van de Christelijke bedeling blijkt duidelijk dat de macht die de gelovigen aan het menselijk gezag op aarde zou onderwerpen, reeds aan het werk was. Zodra de keizer zijn gezag verloor en van het toneel verdween, is de macht van de paus naar voren gekomen, en dit gaat in deze dagen meer naar voren komen, “zal opkomen”, door de oecemenische wereld godsdiensten waarvan de Paus de Pontif Maximus is. We leven nu in een tijd dat alle machten zich verenigen tot de grote dag, de dag des Heren.

De hinderende macht was dus de keizer en niet de Heilige Geest, zoals de voorstanders van een geheime opname beweren. Is het niet de Heilige Geest die de wereld moet overtuigen van zonden en van gerechtigheid en van oordeel? Johannes 17:7-14.

Hoe moet dan de bekering plaatsvinden gedurende die 3½ jaar van de zogenaamde grote verdrukking, als de gemeente en de heilige Geest zijn weggenomen? “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking”(vers7) en dat was al in de dagen van Paulus, nee het is de geest van de antichrist de duivel, want deze komt als een engel des lichts, als een wolf in schaapskleren.

En dit was waar de Hervormers en hun vrome voorgangers duidelijk voor hebben gewaarschuwd en hebben waargenomen, zij hebben hun vinger naar de paus gericht en gezegd: “Daar is het beest, de Man van Zonde”.

Maar de toekomstige interpretatie van Openbaring en van de profeten ziet dergelijke historische vervullingen der profetieën geheel over het hoofd, en als gevolg hiervan wordt de Gemeente (“Ekklesia”) in deze dagen, kort voor de Komst des Heren in Kracht en Grote heerlijkheid, geleid door een VALSE HOOP dat zij in het heimelijk van de aarde zal worden weggerukt tijdens een Verborgen opname, bij een verborgen komst van de Heer, waarvan in de Schrift niets te lezen valt.

Met de groei van de mogelijkheid van het voeren van een atomische oorlog, tezamen met het wegnemen van de invloed van de Gemeente (Ekklesia) en de weerhoudende kracht van de Heilige Geest van deze aarde, zou er geen aarde meer overblijven waar de Here Jezus naar terug zou kunnen keren!

One Comment Add yours

  1. Geachte Erick en Inge. Ik denk dat de boodschap u enigzins aanstoot geeft. U heeft natuurlijk uw mening, maar de de Bijbel is duidelijk dat wij (Jood of Griek) moeten volharden tot HET EINDE -Mattheüs 24:13-23- tot de dag des Heren. Als u dat niet doet dan wordt u door het geloven van de pretrib slachtoffer van de Antichrist die u het merkteken -dat reeds nu al stilzwijgend- geeft die nu al wordt geinitialiseert in de moderne techniek. U heeft het over de vervangingstheologie. U moet weten dat er maar een handjevol echte Messiaans belijdende mensen zijn in Israel die een volledig hart voor Jezus als Zoon van God hebben, die zich niet bevlekken met de Babylonische leer van de Paus – Kerst, Zondagviering en de gevaarlijke oecumene. Voor de rest is het treurig gesteld met Israël die voor ong 80% in handen is van de Vrijmetselaars en Illuminatie – zie het gerechtsgebouw maar en de tempel die gebouwd gaat worden – Zij dienen niet God maar Baphomet -Rompha, de satan. De ster op hun vlag Math. 7:43 Ja idd scheuringen zullen er zijn waar waarheid optreedt. Israel zal in deze eindtijd een strijdtoneel zijn waar de Antichrist zich gaat openbaren in de nieuwe tempel, waar God nooit kan wonen. Dus u moet nog meer onderzoek doen en geen fabels van mensen geloven die verstrikt zijn in de Gnostiek. Volharden tot het einde is je voorbereiden tot zijn komst.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s