De Doorn in het Vlees bij Paulus

De Doorn In Het Vlees

“Ik, de Here, ben uw Heelmeester” (Ex. 15 : 26)

De doorn in het vleesMisschien zegt u: “Maar Paulus zelf dan, heeft hij niet een doorn in het vlees?” Nergens leest u in Gods woord dat Paulus ziek was. Bij de vele en uitvoerige opsomming van wat Paulus doorgemaakt heeft, komt ziekte niet voor. “In moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de joden heb ik vijf maal de veertig-min-één-slagen ontvangen, drie maal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, drie maal heb ik schipbreuk geleden, één etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid ; en dan, afgezien van deze dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommeringen, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn?” (I! Cor. 11 : ‘ 23a-29).

Is dit een getuigenis van een zieke? Integendeel, hij is een prachtig voorbeeld van een knecht van de Heer, Die voortdurend, bij al de vreselijke dingen die hij doormaakt, tot een steniging toe, de Goddelijke genezing ontvangt. In al zijn zwakheden en uitputtingen krijgt hij telkens weer de vernieuwende kracht van Jezus, om voort te gaan met zijn zware arbeid. Dit lichaam is bijzonder versterkt door de Heer , anders zouden al deze pijnlijke en uitputtende ervaringen hem geveld hebben. Paulus was de apostel van de heidenen. Hij bezat de gaven des Geestes. En door bidden, het uitdragen van het woord, het opleggen der handen, middels zweetdoeken en gordeldoeken, die oorzaak van genezing werden, op vele manieren genas God door de bediening van Paulus. Hij was een ontwikkeld man van zijn tijd. Paulus was wijs. Hij had vele overwinningen behaald, waar hij verhoord en ondervraagd werd in krijgsraden. Hij sprak meer in tongen dan de hele kerk  I Cor. 14: 18: “Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen bid”). Voor zijn God schudde hij de wereld in die dagen. Hij had Jezus gezien. Hij was een apostel, een zendeling, een evangelist, een leraar, een oudste, een kerkvader. Hij was een man Gods.

Ik wil u een vraag stellen: Als u de eer toevertrouwd zou zijn van deze bediening, van het schrijven van zoveel brieven in de bijbel, ja als u al deze dingen, die Paulus deed, had gedaan, dan mag u een doorn in het vlees hebben. Wat heeft u gedaan, dat God u een doorn in het vlees moet geven, om het geestelijk evenwicht in u te bewaren? Als Paulus. ook wonderbare openbaringen van God ontvangt, onuitsprekelijke woorden hoort, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken (2  Cor. 12 : 4), dan wordt hem, zoals hij zelf schrijft, vanwege het buitengewone van de openbaringen en opdat hij zich hierom niet zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven (2 Cor. 12: 7).

Geen ziekte, maar een duivel, die hem met vuisten slaat. Nergens staat, dat de doorn een ziekte moet zijn. In de bijbel staat het nergens ; als de bijbel het niet zegt, waarom zegt u het dan? Wat is een doorn? In Numeri 33 : 55 spreekt God over “dorens in uw ogen en prikkels in uw zijden”. De prikkels in de zijden en de dorens in de ogen van Israël waren de Kanaänieten. Dat is wat anders dan ziekte. Sommigen zeggen, dat de doorn van Paulus ziekte moet zijn, omdat het “in het vlees” was. Dan zouden de doorns van de Israëlieten werkelijke ziekten zijn, maar God zegt dat deze doorns mensen waren en niet anders, Het is beeldspraak en betekent: Zoals de doorn in het vlees pijnlijk is, zo zouden de vijanden moeite geven. In Jozua 23 : 13 werd het volk van Israël gezegd, dat als ze de Kanaänieten lieten gaan, het een gesel op hun zijden en dorens in hun ogen zou zijn. Deze doorns waren mensen en niet ziekten. Als het echte doorns waren zouden zij allen blind geworden zijn want zij namen niet het hele land in bezit. ‘

David zei, dat de zonen van Belial doorns waren. Ook in dit geval zijn het mensen. U ziet dat het steeds mensen waren, wanneer er over doornen wordt gesproken. Paulus zegt ons duidelijk, dat deze doorn een engel van satan was. Andere vertalingen zeggen: een boodschapper van satan een engel van de satan. Boodschapper en engel zijn woorden afgeleid van hetzelfde Griekse grondwoord, dat 188 maal gebruikt wordt. In elk geval betekent het een persoon. Vertalers zijn er die het persoonlijk voornaamwoord hij in deze tekst gebruiken. Daarom is de doorn in ieder geval een persoon, geen ziekte. Bij twee of drie getuigen zal een woord vaststaan. God zei, dat Hij “alle ziekten van u afwenden zal” (Deut. 7 : 15). Paulus als Gods dienstknecht ging de wereld door en vertelde van deze almacht Gods. En als zij op Paulus hun ogen gevestigd hielden, werden zij bevrijd van welke ziekte ook. Als Paulus een oogziekte zou hebben, zoals wel beweerd wordt, dan zouden de genezingen, die hij deed, een bedenkelijk karakter hebben gehad. Als de mensen op vele plaatsen, waar hij kwam, hem de zieken zagen genezen en de duivelen zagen uitwerpen, dachten zij , dat hij een God was. Ik kan me niet voorstellen, dat men hem als een God zou aanbidden, als er pus uit zijn ogen liep, of zijn hoofd in een verband gewikkeld was, om zijn zieke ogen te beschutten. Ze zouden bang zijn, dat ze door een of andere kwaadaardige oogziekte, zoals die in deze landen zoveel voorkomt, werden besmet.

God deed bijzondere wonderen door Paulus. De mensen namen zijn zweetdoeken en gordeldoeken en als ze die legden op zieke lichamen werden zij genezen (Hand. 19: 11-12). Als Paulus een vies verband, vol stof van de weg, voor zijn ogen zou hebben, dacht u niet dat men liever deze doeken zou hebben verbrand om niet besmet te worden? En dan, als hij macht over ziekten had, zou hij dan ziek blijven? De kracht van Jezus zou hem gezond hebben gemaakt. Jezus genas allen, die tot Hem kwamen (Matth. 8 : 16l. En Paulus was het ook die zei: “Jezus is gisteren en h eden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13 : 81. U kunt wel zeggen, dat de doorn van Paulus een ziekte was, maar Paulus zei het niet. Hij is uitvoerig genoeg om het gezegd te hebben, indien dit zo was, maar hij zei het niet. In 2 Cor. 12 : 10 zegt Paulus: “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden , smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Noemt hij: ziekte, of zwerende ogen? Zou hij dat daar niet rustig bij gezet hebben, als dat zo was? Wat denkt u? Natuurlijk werd hij wel eens door een ziektemacht aangevallen, maar hij kon de genezing ontvangen, telkens weer en zoveel hij nodig had, door Jezus’ kracht.

Daarom kon de doorn geen ziekte zijn, De engel des satans kwam hem slaan. Slaan betekent klap op klap te krijgen, betekent een serie van klappen te ontvangen. Als dit een ziekte was geweest , zou die telkens en telkens, achter elkander, zijn teruggekomen. Paulus noemt alles, zeer omstandig en breedvoerig, maar ziekte noemt hij nergens. Paulus bracht in praktijk wat hij predikte. Hij zegt ons zijn voorbeeld na te volgen. Als hij bidt, ontvangt hij van God ook het antwoord: “Mijn genade is u genoeg”. Paulus wordt door deze aanval van de satan niet neergeworpen op een ziekbed, zodat hij niet verder kan reizen, maar de genade en de kracht van de Heer is hem waarlijk genoeg. Hij kan onder al deze aanvallen ongehinderd zijn werk volbrengen , in diepe afhankelijkheid van zijn Zender. Zo wordt de kracht van de Heer ten volle geopenbaard, in zijn zwakheid, in zijn afhankelijkheid. Zo wil de Heer het ook in ons leven doen. Als wij ziek neerliggen, dan laten wij zien wat satan kan doen. Maar als wij onder alle omstandigheden, bij alle aanvallen van de satan de kracht van de Heer en de overvloedige genade, die waarlijk genoeg is, aangrijpen? om op te staan en voort te gaan, dan wordt de kracht van Jezus en Zijn glorieuze overwinning in ons leven geopenbaard. Met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars! “Heb ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?” (Joh. 11 : 41 )

Genezing door schuldvergiffenis

Er kunnen vele belemmerende oorzaken zijn, waardoor geen genezing ontvangen wordt terwijl toch de Bijbelse weg wordt gevolgd. Daar zijn onbeleden zonden. Jacobus zegt: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt” (Jac. 5: 16. Let wel, er staat niet: Belijdt daarom elkander uw zonden, opdat gij vergeving ontvangt”, maar “genezing”. Het opruimen van zonden en schuld wordt gezegend met geestelijke zowel als lichamelijke genade. Heel de mens mag in de vergeving staan, in het heil van Christus. De verzorging dringt mede diep in ons fysieke leven, de feestelijkheid van vrij te mogen staan van neerdrukkende en veroordelende zonden wordt ook ervaren als balsem voor het lichaam, dan wordt de genezende kracht genoten. We hebben dikwijls mensen gezien, die maar niet genazen, doch die tenslotte tot verbreking kwamen en schuld beleden en toen terstond genazen.

Onbeleden zonden verhinderen de werking van Gods kracht in het lichaam, het slaat de deur toe naar het heil. Wrok, haat, verbitterdheid, onvergevensgezindheid barricaderen de deur voor de Heiland, het houdt de ziekte in het vlees vast, het laat de machten der duisternis niet los. De hele bijbel door zien wij dat schuldvergeving voor genezing uitgaat. “Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden” (Jes. 53 : 5). Dus eerst de ongerechtigheden verzoend en daarna ook terstond de genezing. Ook in psalm 103, vers 3: “Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest”. Let wel, het is steeds in deze volgorde, eerst de aangelegenheden van de ziel in orde, daarna de dingen van het lichaam, eerst de eeuwige “genezing”, daarna de tijdelijke, eerst hebben we de Heer als Zaligmaker te eren, daarna mogen wij Hem begroeten als Heelmeester.

Ook Petrus beschrijft Jezus als Degene, “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen” (1 Petr. 2 : 24). Ook hier eerst de zonde weggedaan, alvorens de ziekte verdwijnen kan. Het is daarom noodzakelijk, als wij bij de Heer aankloppen voor genezing, dat wij ons eerst verootmoedigen en vragen, of de Heer ons toont waarin wij tegen Hem en onze medemensen gezondigd hebben. Als wij onze zonden beleden en vergiffenis zeker zijn, mogen we ook rekenen op genezing. Het zalven met olie, waar Jacobus over spreekt in Jac. 5 : 14, is een symbolische handeling, een beeld van een vernieuwde toewijding aan de Heer, waarbij de olie het beeld is van de Heilige Geest. Evenals de priesters werden gezalfd met olie bij hun wijding voor de dienst des Heren. “En het gelovige gebed zal den lijder gezond maken” (Jac. 5: l5). Een waarlijk gelovig gebed is een gebed van kracht. Het wordt hier door Jacobus vergeleken bij het gebed van Elia, dat de hemel sloot voor de regen, drie en een half jaar. “En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten” (Jac. 5 : 18). Het gelovige gebed is een gebed van gezag, van volmacht. Jezus zegt: “Ik zeg u, wie tot dezen berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, Die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven” (Marc. 11: 23-26).

De Heer is bereid, naar Zijn belofte, grote dingen te doen op uw gelovig gebed (een gelovig gebed is een gebed, waarin reeds het danken te horen is voor de verkregen verhoring), maar verwacht dat wij “rein” staan, met hart en handen, tegenover de Heer en onze naaste. De weg moet “vrij” zijn alle barrières dienen te zijn geslecht naar buiten toe. De grote dingen: die de Heer wil geven, komen op conditie van ,uw bereidheid uzelf daarvoor volkomen in te zetten, de Heer kan het met “kwijt” aan een half, een gedeeld mens. De genezing van ons lichaam is een aangelegenheid, waarmee wij tot de Heer mogen gaan. Men meent dat de dingen van de ziel, het hart, tot de Heer dienen te worden gebracht, doch ons lichaam vertrouwen we Hem met toe, daarvoor gaan wij naar de dokter. We zijn wel bereid te bidden, dat de Heer deze dokter wil helpen, maar volledig de Heer vertrouwen voor een totale genezing en vernieuwing, dat kunnen wij niet aanvaarden. De mens kunnen wij niet als tussenschakel missen, ons geloof waagt deze uiterste stap niet.

De Heer willen wij vertrouwen en geloven voor de grote en eeuwige dingen van ons hart, maar de kleine, tijdelijke dingen van ons stoffelijk bestaan durven wij Hem niet vertrouwen. Voor de eeuwigheid durven wij mensenhulp niet te vertrouwen en voor de tijdelijkheid durven wij God met te vertrouwen. De ziel, die een miljoen, ja meer: de eeuwigheid, Ja meer: het leven van Jezus waard is vertrouwen we de Heer toe, maar ons lichaam, dat (chemisch) minder waard is dat vertrouwen we de Heer niet toe. We bidden, dat de Heer de dokter zal helpen, de dokter mag geholpen worden door Jezus, maar niet andersom. Broeder en zuster, geloof de Heer voor alles wat u nodig heeft. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8 : 32). vertrouw Hem dus voor alles, voor de oplossing van al uw nood voor ziel geest en lichaam. Jezus is te vertrouwen voor vernieuwing. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s