Gemeenschap met de Heilige Geest of gemeenschap met de Vader en de Zoon

relatie-met-de-geestEr gaat nu een misleiding de ronde dat de Heilige Geest aanbeden mag worden als een aparte God, waarmee je ook een aparte relatie moet hebben naast de Vader en de Zoon. Deze dwaling komt van Benny Hinn in zijn boek; Goedemorgen, Heilige Geest!. In dit boek gaat het om een streven naar een persoonlijke relatie met de Heilige Geest (pag.75, 142).

Bij Paulus zien we juist een streven naar het kennen van Christus. (2 Kor.13:13) (Fil.3:10). De Bijbel spreekt over de gemeenschap VAN de Heilige Geest (2 Kor.13:13) en over gemeenschap MET de Vader en met de Zoon (1 Joh.1:3), maar nergens over een aparte persoonlijke relatie met de Heilige Geest!

Tijden een samenkomst in zijn kerk in 1990 profeteerde Benny Hinn onder luid applaus van de aanwezigen de theologische stelling dat God geen drieënig God is. Hem wordt ter plekke, op het podium geopenbaard, dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest drie aparte personen zijn. En niet alleen dat, maar elk van de drie personen heeft weer zijn eigen drieëenheid. Dank zij deze directe openbaring (revelation knowledge) deelde de profeet Hinn mee, dat er geen drie-ënig God bestaat, maar een negenenig God. Later heeft naar zijn eigen zeggen de Heilige Geest hem duidelijk gemaakt, dat dit fout was. “Het was stom van mij dit te profeteren”, aldus Benny Hinn. Valse profeten en valse leraars leiden de mensen bij Christus vandaan, brengen hen in verwarring. zo is het ook met de drie-eenheids leer.

Diverse theologen en historici van het christendom hebben uiting gegeven aan hun opvattingen over de vraag of de Heilige Geest — zoals beschreven in de Bijbel — moet worden gezien als een derde lid van de Godheid. Dat wil zeggen; vereisen de aan de Geest toegeschreven tekenen van “persoonlijkheid” dat de Geest een apart, onafhankelijk, gelijktijdig bestaand wezen is, anders dan God zelf of anders dan de opgestane Messias?

In de geschiedenis van het christelijke denken, bracht de Heilige Geest lange tijd een dilemma. De eerste oecumenische geloofsbelijdenissen erkennen de “realiteit” van de Geest, maar zetten de Geest niet op gelijk niveau met God (de Vader) en Yeshua (de Zoon van God) in perfecte gelijkzijdige symmetrie. In het begin was er geen triadisch of drie-in-één concept in de christelijke geloofsbelijdenissen, ondanks een aantal “triadische” passages in oude en het nieuwe testamet (Jes 48:16; Mat 28:19, 2 Kor 13:14; Ef 4:4-6; Op 1:4-5).

Die eerste onzekerheid en besluiteloosheid werd in latere geloofsbelijdenisraden officieel overwonnen. Studenten van het Nieuwe Testament, hebben echter altijd de vraag gesteld of de Bijbel zo duidelijk is over de persoonlijkheid van de Geest: “persoonlijkheid” gedefinieerd als aparte identiteit los van de Vader en de Zoon. De Bijbel laat doorschemeren dat de Geest persoonlijkheid heeft en een zekere onafhankelijkheid. Maar die lijkt het niet te laten komen tot de Geest geven wat hem (of het) toekomt, op die momenten dat men duidelijkheid van getuigenis zou verwachten.

Hier volgen drie bewijspunten:

(1) Het getuigenis van Jezus zelf moet centraal staan. Noch bidt Hij tot, noch aanbidt Hij de Geest. Hij spreekt van de Vader die bij hem aanwezig is; maar niet de Geest—zelfs al was hij met de Geest gezalfd (Mat 3:16; Lukas 4:1, 18). Hij zegt dat de Vader “met” hem is of “inwoont”. Doch hij zwijgt over de andere persoon.

 • Mijn oordeel is waarachtig, want Ik ben daar in niet alleen, maar ik en hij die mij gezonden heeft. . . . Hij die mij gezonden heeft, is met Mij, hij heeft Mij niet alleen gelaten. (Joh 8:16, 29)
 • Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. (Joh 16:32)
 • Ik loof U, O Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verborg voor de wijzen en verstandigen en aan baby’s openbaarde. (Matt 11:25)

(2)Als afspiegeling van dit patroon in Jezus’s leven, bidden of aanbidden zijn discipelen ook nooit de Geest. De stem van de Geest is de stem van Jezus, de opgestane Christus:

 • [Hen werd] door de Heilige Geest verboden… de Geest van Jezus stond hen niet toe”(Hand 16:6-7).
 • God zond de Geest van zijn Zoon in ons hart, roepend: “Abba! Vader!” (Gal. 4:6).
 • Dit zal blijken voor mijn bevrijding door … de verlening van de Geest van Jezus Christus (Filip 1:19).

Wanneer de auteur van Hebreeën een mentaal beeld schetst van “de berg Sion … de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,” zien we alleen maar “God, de rechter van allen” en “Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond” (Heb 12:22-24). De Geest wordt niet genoemd, behalve in enkele latere kantlijn inlassingen in de Griekse tekst.

(3) De hemelse wezens en martelaren in de tegenwoordigheid van God vermelden de Geest niet als een derde, met God en de opgestane Christus.

 • “De zaligheid zij onzen God, Die op de troon zit, en het Lam” (Opb. 7:10).
 • “Hij toonde mij de rivier van het water des levens … komend vanuit de troon van God en van het Lam” (Opb. 22:1). Elders, Johannes schrijft:
 • Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus (1 Joh 1:3);
 • [Deze is] de antichrist die de Vader en de Zoon ontkent (1 Joh 2:22);
 • [Die] in het onderwijs verblijft… heeft zowel de Vader en de Zoon (2 Joh :9).

Lees aansluitend dit onderwijs over wat de Trooster is:

Jezus en het Priesterschap – de Parakletos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s