Kundalini – Dwaal -en misleidende geesten in de Charismatische Pinkster- kerken

Kundalini?

‘Lachen in de geest’

Het ‘lachen in de geest’ (‘heilig lachen’ of ‘holy laughter’) komt er op neer dat u zo vol bent van de ‘Heilige Geest’ dat u een enorme lachkick krijgt. Het gaat soms zo ver dat men er ‘dronken van wordt in de geest’. Men zou dan zo vol van Gods glorie zijn, dat men niet meer op de benen kan blijven staan en als een dronken persoon rondloopt. Nergens in de Bijbel zien we echter dat er ook maar iemand is die zo onbedaarlijk uitbarst in lachen dat hij of zij niet meer normaal kan functioneren.

download (13)

lachen in de geest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Dronken in de geest’

Wat zegt de Bijbel over dronkenschap of over het fenomeen ‘dronken in de geest’?
‘Toen zei de HEER tegen Aaron: “Jij en je zonen mogen geen wijn of andere drank drinken voor je naar de ontmoetingstent komt, anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en onrein, en de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de HEER bij monde van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft.”‘ (Lev. 10:9-10)
Dit was bedoeld voor de priesters, maar we mogen hieruit opmaken dat je onder invloed van drank geen scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein.
‘Van wijn word je een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.’ (Spr. 20:1)
Zou God willen dat we ons hier dan in de ‘Geest’ aan overgeven?
‘Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan.’ (Spr. 23:31-33)
Een duidelijke waarschuwing tegen het gevaar van dronkenschap.
‘Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen…’ (Ef. 5:18)
Als God dit niet wil, waarom zou Hij dit dan wel in de ‘Geest’ laten gebeuren? Als God waarschuwt voor de gevaren van dronkenschap, zal Hij dan als uiting van de Heilige Geest Zijn kinderen dronken gedrag laten vertonen?

‘Vallen – en rusten – in de geest’

Veel aanhangers van het ‘vallen (en rusten) in de geest’ zeggen dat de Geest van God de mensen neerslaat. Dit staat echter nergens in de Bijbel. Wanneer mensen zich op hun aangezicht hebben geworpen, moeten ze meteen weer opstaan en krijgen daarvoor ook de kracht, en indien nodig zelfs bij herhaling.
(In de Bijbel staat wel dat men achterover viel, maar dat was dan door een oordeel van God, vanwege ongeloof of zonde. Ook zijn er passages waarin bezeten personen achterover vallen, terwijl de demonen worden uitgedreven.)
In de Bijbel vallen mensen nooit door de tussenkomst van een ander mens. Er is niet iemand die met deze mensen bidt, de handen oplegt of zelfs maar naar ze wijst. Ze vallen (buigen in aanbidding voorover neer) als ze een ontmoeting met God (of een engel) hebben en nooit komt er iemand anders aan te pas. Geen mensen die in rijen aanschuiven om te willen vallen. Er waren geen herhalende refreinen die de mensen voorbereidden op mystieke ervaringen. Er was geen schreeuwen van ‘Vuur!’ en ‘Meer, Heer!’ of dit soort dingen.
Als je bepaalde filmpjes op you tube bekijkt met betrekking tot ‘in de geest’ manifestaties dan valt je op dat de diensten bestaan uit mensen die over elkaar heen vallen, krijsen en brullen, schudden, onbedaarlijk lachen, en dierlijk en oncontroleerbaar gedrag ten toon spreiden. Dit zijn misschien excessen, maar feit is wel dat deze ervaringen tot stand worden gebracht door dezelfde ‘geest’. In dit kader beschouw eens de volgende Bijbeltekst:
‘…, want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle in alle gemeenten van de heiligen.’ (1 Kor. 14:33)
In dit licht gezien kan het onmogelijk de Heilige Geest zijn die deze ervaringen veroorzaakt. Hij heiligt ons niet door als een demon bezit te nemen van ons en ons te dwingen om rare, submenselijke dingen doen!

Door de Toronto Blessing zijn de ‘in de geest’ manifestaties in de charismatische beweging wereldwijd verspreid. Een Bijbelse grondlegging is er echter niet. Integendeel, God roept ons juist op om ‘nuchter en waakzaam’ (HSV) (Grieks: néphó: op de hoede, helder van geest, oplettend, kalm en bedachtzaam) te zijn en dat kan niet als men niet meer volledig bij bewustzijn is!
‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.’ (1 Petr. 5:8)
‘BruLeeuwllen als een leeuw’… Is dit niet één van de ‘in de geest’ manifestaties? Zal de Heilige Geest van God zich op deze manier manifesteren, terwijl in de Bijbel dit juist als een illustratie van de duivel wordt gegeven? En zal de Heilige Geest dronken gedrag manifesteren, terwijl in de Bijbel juist gewaarschuwd wordt voor de gevolgen van dronkenschap? De vraag stellen is hem beantwoorden…

In charismatische samenkomsten wordt bij het ontvangen van de ‘in de geest’ ervaringen de bewuste controle van het denken prijsgegeven. Het grootste bewijs van een rela­tie met God zijn extatische (een verlies van controle over zichzelf) ervaringen.
In Gal. 5:23 staat het Griekse woord ‘enkrateia’ (zelfbeheersing) als een vrucht van de Heilige Geest. Er bestaat een harmonie tussen de Heilige Geest en de individuele gelovige, maar God schakelt de persoonlijkheid en het denken, het verstand, van een christen nooit uit! Maar is dit niet wat tijdens alle gevallen van de ‘in de geest’ ervaringen gebeurt?
 
 
LachenMaar als de manifestaties niet te wijten zijn aan de werking van de Heilige Geest, wat is dán de bron van deze ervaringen?

Sommige personen menen dat de charismatische manifestaties ‘in de geest’ het rechtstreekse gevolg zijn van demonen. Men wijst hierbij op het zogenaamde ‘kundalini-ontwaken’, een ervaring bekend in het Hindoeïsme en aangeduid met de term shakti pat. Het is een uitdrukking die gebruikt wordt voor de aanra­king van een goeroe (spirituele leraar), gewoonlijk met zijn hand, op het voorhoofd van de vereerder, wat bovennatuurlijke effecten teweegbrengt.
De bekeerde, voormalige Hindoe Rabi Maharaj beschrijft in zijn boek ‘De Goeroe is dood’ (1981) shakti pat als volgt: ‘Shakti betekent letterlijk ‘macht’ en in het toebrengen van shakti pat wordt de goeroe een kanaal van oerkracht, de kosmische kracht, die aan het universum ten grondslag ligt en die beli­chaamd is in de godin Shakti, de gemalin van Shiva. Het bovennatuurlijke effect van Shakti door de aanraking van de goeroe kan de vereerder tegen de grond doen slaan, of hij kan een helder licht zien, en een ervaring krijgen van innerlijke ver­lichting of nog een andere mystieke psychische ervaring hebben.’ (Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Shaktisme.)
kundaliniIn het Hindoeïsme wordt gewezen op deze ‘spirituele kracht’. Het wordt ook wel ‘kundalini vuur’ of ‘slangenkracht’ genoemd. In het Sanskriet betekent kundalini letterlijk ‘de opgerolde’.
Kundalini wordt in Indiase yoga enTantrische geschriften beschreven als een krachtveld dat zich, wanneer ‘ontwaakt’, vanuit het onderlichaam langs de ruggengraat naar boven begeeft. Deze kracht opent deuren naar allerlei mystieke ervaringen. Het kan echter ook enorme impact hebben op het lichaam, zowel geestelijk, psychisch als spiritueel. Enkele kenmerken zijn schokken, lichamelijke onrust en bewegingsdrang, interne geluiden, stemmen horen en spontane veranderingen van lichaamshouding. Deze symptomen worden toegeschreven aan deze ‘kundalini kracht’ die vrijkomt in het lichaam van de goeroe en dan doorgegeven wordt door shakti pat.

Andrew strom
Andrew Strom

Sommige critici schrijven de ‘in de geest’ manifestaties binnen de moderne charismatische beweging toe aan deze ‘kundalini kracht’. Maar hoewel de symptomen van het ‘kundalini ontwaken’ binnen oosterse religie meer omschreven worden als het vrijkomen van een bepaalde energie, menen zij dat het demonen zijn die de mensen in hun greep houden.
Bedenker van deze theorie is is de Nieuw-Zeelander Andrew Strom, schrijver van het boek ‘Kundalini warning – False spirits invade the church’ (2010). Hij is een ex-charismaan die meer dan 25 jaar bij de charismatische beweging betrokken is geweest, waarvan elf jaar bij dezelfde profetische beweging als Todd Bentley (zie hoofdstuk 8). Strom gelooft nog wel in tegenwoordige Geestesgaven, maar veroordeelt alle ‘in de geest’ manifestaties. Hij waarschuwt voor de kundalini kracht en meent dat dit één van de ergste ‘invasies van valse geesten’ is die de Kerk ooit gezien heeft. Strom baseert zijn conclusie op eigen ervaring en gedane waarnemingen. Zijn uitleg wordt weerlegd  in 10.5. en 10.6..

Het begin van de ‘invasie van valse geesten’ legt Strom bij Word of Faith aanhanger Rodney Howard-Browne (Zuid-Afrika, 1962), die gedurende de jaren 1993 en 1994 grote bijeenkomsten hield in de Verenigde Staten. Howard-Browne groeide op in een Zuid-Afrikaanse Pinkstergemeente en emigreerde samen met zijn vrouw in 1987 naar de VS. Hij wordt wel de ‘Heilige Geest barkeeper’ genoemd, omdat er veel manifestaties van ‘dronken in de geest’ voorvielen tijdens zijn diensten, naast ‘huilen’ en ‘vallen (en rusten) in de geest’.

Rodney Howard-Browne

Strom stelt: ‘Veel Word of Faith leiders ondergingen de ‘aanrakingen’ door Howard-Browne en werden hierdoor geïnspireerd. Één van hen, Randy Clark, introduceerde het in de Vineyard-beweging van Toronto, wat later bekend werd als de Toronto Blessing: mensen vielen neer, toonden dronken gedrag, lachten hysterisch, schudden, trilden en beefden onbeheersbaar met hun hoofd alswel met hun lichaam, mensen maakten dierengeluiden (bijvoorbeeld het brullen van een leeuw). Deze manifestaties waren nog nooit op zo’n grote schaal in de Kerk gezien en werden in een paar jaar tijd in de hele charismatische wereld bekend.’
De centrale vraag die Strom stelt is: waarom zijn deze manifestaties zo vergelijkbaar met die van oosterse religies, Hindoeïsme en kundalini-sekten, terwijl je deze ervaringen niet terug kunt vinden in de Bijbel en het klassieke christendom op zich? Strom stelt dat Howard-Browne, de inspirator van dit alles, beïnvloed werd door een kundalini geest (demon), omdat alle verschijnselen absoluut precies hetzelfde zijn. Strom zegt dat kundalini is als een valse Heilige Geest. ‘Het produceert zelfs wonderen en genezingen, naast gevoelens van liefde, kracht, energie en andere emoties. Het is de Hindoeversie van de Heilige Geest,… maar het is niet heilig.’
Strom besluit met op te merken dat er in de Bijbel gewaarschuwd wordt dat er valse leringen, valse leraren, valse wonderen en valse tekenen zullen komen. In de Schrift staat dat je daarom nuchter en waakzaam moet zijn. ‘Vandaag de dag hebben we echter een beweging die vreemde en bizarre tekenen en wonderen promoot; zelfs de meest rare spirituele ervaringen. Er wordt in de Schrift gewaarschuwd voor zulke misleidende geesten, geesten die ook leiders kunnen beïnvloeden. Waarom promoot de charismatische beweging dan deze uitingen, terwijl juist in de Bijbel hiervoor zo gewaarschuwd wordt?’ Strom meent dat de charismatische beweging dit nooit had mogen toelaten en dit direct had moeten veroordelen.

De documentaire ‘False spirits invade the church – Kundalini warning’ is ook van Stroms hand. Hierin zijn de kundalini ervaringen, zowel in het Hindoeïsme als in de moderne charismatische beweging, visueel te aanschouwen. De documentaire is via deze link te zien:http://www.youtube.com/watch?v=2X1HC-3s3uI 

Strom is duidelijk een kind van de ‘derde/vierde golf generatie’: iets is óf goddelijk óf demonisch. Dit is een typisch kenmerk van de derde/vierde golf beweging; een middenweg kent men niet, namelijk het natuurlijke.

Kundalini wordt vooral geassocieerd met het Hindoeïsme, maar de verschijnselen als zijnde een spirituele ervaring hebben veel overeenkomsten met mystieke en gnostische* tradities (overleveringen) van andere religies ter wereld. Veel kenmerken wijzen op de algemeenheid van het verschijnsel.

bron: https://charismatischesamenvatting.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s